กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  ข่าวประชาสัมพันธ์


ข่าวเด่น


ข่าวทั่วไป

15 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ และส่งตัวแทนการประกวดนวัตกรรมและการทำสื่อออนไลน์ฯ ZHONGQING CUP ประจำปี 2564
2 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอนฯ ภายใต้หัวข้อ รักของแม่
13 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเข้ารับรางวัลสุดยอดเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งปีฯ ประจำปี 2564
13 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หลังรักยะลา บันทึกภาพการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม"
31 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ช่องทางสำหรับติดต่อประสานงานสำหรับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด covid-19
31 ก.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ มาตราช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาด covid-19
17 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาส่งผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิศวกรสังคม
15 มิ.ย. 2564 กิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา และกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 64
1 มิ.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) 2564
31 พ.ค. 2564 ประกาศแนวปฏิบัติการคุ้มครองอุบัติเหตุจากกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา 2564
20 พ.ค. 2564 แบบเยียวยา​นักศึกษา​ที่ได้รับ​ผลกระทบ​จาก​โควิด-19
19 พ.ค. 2564 แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 สำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนโควิด-19
19 พ.ค. 2564 แบบติดตามผลการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
13 มี.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
13 มี.ค. 2564 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
24 ก.พ. 2564 ประชาสัมพันธ์​ ​ปฏิทิน​ดำเนินงานจัดตั้ง​พรรค​นักศึกษา​ การเลือกตั้ง​นายกองค์การ​ฯ​ นายกสโมฯ
29 ธ.ค. 2563 ประกาศ​ผล​การ​คัดเลือก​นักศึกษา​รางวัล​พระราชทาน​ระดับ​อุดมศึกษา​
3 ธ.ค. 2563 ประกวดนวัตกรรมและโครงการเพื่อการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่
3 ธ.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เรื่องการประกวดออกแบบ Infographic
30 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษามาติดต่อขอรับชุดกิจกรรม
26 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันประกวดเรื่องเล่า NAVANURAK STORY CREATOR CHALLENGE 2020
26 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ จังหวัดยะลารับสมัครเข้าร่วมโครงการ CDD Young Designer Contest
26 พ.ย. 2563 การรายงานตัวบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 63
5 พ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษารับชุดกิจกรรม
27 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์​ลิงค์​สำหรับ​ตรวจสอบ​รายชื่อ​ผู้​สำเร็จ​การศึกษา​
26 ต.ค. 2563 ประกาศกำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563
26 ต.ค. 2563 ประกาศให้บัณฑิตตรวจสอบรายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปี พ.ศ. 2563
15 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์​คอร์ส​เรียน​หลักสูตร​ระยะสั้น​
11 ก.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการ กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา 2563
11 ก.ย. 2563 ย้ายสิทธิประกันสุขภาพ
17 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ ศอบต.รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจแก่นักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้
17 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยฯ รับสมัครการแข่งขันกีฬายิงปืน
6 ส.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประกวดภาพถ่าย สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ครั้งที่ 26
6 ส.ค. 2563 ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดภาพถ่าย ตามโครงการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2563
21 ก.ค. 2563 ขยายเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2563
21 ก.ค. 2563 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหนังตะลุงรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ถ้วยพระราชทานฯ
21 ก.ค. 2563 ขอเชิญร่วมประกวดผลิตสื่อคลิปวิดิโอและอินโฟกราฟิก DigiFarm Awards ปีที่ 2
13 ก.ค. 2563 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (ออนไลน์)
26 มิ.ย. 2563 ประกาศ​กำห​นด​การรายงานตัวนักศึกษา​วิชาทหาร
26 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
26 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
19 มิ.ย. 2563 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียนเสริมอาชีพหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
19 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับนักศึกษา
19 มิ.ย. 2563 ประกาศให้นักศึกษา รหัส 62 ที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์
18 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ โครงการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19
15 มิ.ย. 2563 ขอความอนุเคราะห์นักศึกษาตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
5 มิ.ย. 2563 เปลี่ยนแปลงการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
19 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาทุกชั้นปี ตอบแบบสำรวจเพื่อการวางมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา
8 เม.ย. 2563 ขอเชิญนักศึกษามรย.ทุกท่าน ตอบแบบสำรวจความพร้อมด้านอุปกรณ์และระบบสื่อสาร​
1 เม.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563
1 เม.ย. 2563 ขออนุญาตให้นักศึกษาเดินทางกลับภูมิลำเนา
29 มี.ค. 2563 ขอเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันภาพวาดกำแพงในกิจกรรมแต้มต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
25 มี.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ การส่งใบรับรองอบรมเสริมอาชีพ (หลักสูตรระยะสั้น)
19 มี.ค. 2563 ประกาศ งดใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ฟิตเนส)
19 มี.ค. 2563 ประกาศ งดใช้สนามเล่นกีฬา(โรงยิมส์) อาคารกิจกรรมนักศึกษา
19 มี.ค. 2563 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
18 มี.ค. 2563 การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563
13 มี.ค. 2563 ประกาศการบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
13 มี.ค. 2563 ประกาศรับสมัครนักศึกษาความสามารถพิเศษเข้าศึกษาต่อ ประจำปี 2563
10 มี.ค. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการวันประกันคุณภาพ
10 มี.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นักศึกษาช่วยปฏิบัติงานอุทยานแห่งชาติบางลาง
6 มี.ค. 2563 ประกาศเลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของกองพัฒนานักศึกษา
5 มี.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวง อว. จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28
3 มี.ค. 2563 การสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (อัตลักษณ์ไอที) ครั้งที่ 2/2563
27 ก.พ. 2563 ประชาสัมพันธ์ คัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
21 ก.พ. 2563 ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทาน
21 ก.พ. 2563 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยะลา รับสมัครประกวดงานเขียน เรื่องเล่าจากบ้านเรา
21 ก.พ. 2563 สำนักงานป.ป.ช. จัดประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
17 ก.พ. 2563 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดประกวดการเขียนเรื่องสั้น
12 ก.พ. 2563 ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม วันราชภัฏ 63
7 ก.พ. 2563 ประกาศให้นักศึกษาไทยพุทธเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา
5 ก.พ. 2563 ขอเชิญนักศึกษาไทยพุทธเข้าร่วมกิจกรรม พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี
3 ก.พ. 2563 รายงานผลความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
24 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่เพื่อสนับสนุนทุนกิจกรรม
21 ม.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์เชิญนศ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21
21 ม.ค. 2563 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รับสมัครเข้าร่วมประกวดงานเขียน
23 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเยาวชนไทย
3 ธ.ค. 2562 ประชาสัมพันธ์ กระทรวงต่างประเทศเปิดรับสมัครร่วมโครงการมาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน
2 ธ.ค. 2562 ประกาศรับสมัครและการคัดเลือกนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563
29 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์ โครงการปลูกป่าอุทิศถ่ายเป็นพระราชกุศล
27 พ.ย. 2562 รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ASEM Work Placement Program
25 พ.ย. 2562 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารฯ ประจำปีการศึกษา 2563
22 พ.ย. 2562 ขอเชิญชวนนักศึกษาประกวดนวัตกรรมและโครงการ​
15 พ.ย. 2562 ขอเชิญ ส่งแรงใจเชียร์นักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
12 พ.ย. 2562 ประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิคัดเลือกผู้แทนเด็กและเยาวชน
11 พ.ย. 2562 ขอเชิญร่วมออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ฯ
16 พ.ค. 2562 ประกาศรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา 2562
14 พ.ค. 2562 ประกาศ สิทธิการเข้าอยู่อาศัยในหอพักที่ไม่ใช่นักศึกษาโครงการ Extra time
14 พ.ค. 2562 ประกาศกอง เรื่อง รับสมัครนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาประจำหอพัก 1/62
5 ก.พ. 2561 ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช รับสมัครประกวดโนราเยาวชนชิงถ้วยพระราชทาน
31 ม.ค. 2561 TO BE NUMBER ONE รับสมัครประกวดกิจกรรม เยาวชนต้นแบบเก่งและดี
31 ม.ค. 2561 อุทยานแห่งชาติบางลางรับสมัครนักศึกษาช่วยปฏิบัติงาน ประจำปี 61
26 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ เชิญช่วนนักศึกษาผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม เฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี
24 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ รัฐบาลอินเดีย เปิดให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561-2562
22 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวรรณกรรมรางวัล "แว่นแก้ว" ครั้งที่ 14
11 ม.ค. 2561 ประชาสัมพันธ์ เชิญช่วนนักศึกษาเข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงฯ
13 ธ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ม.เชียงใหม่ รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงวิชาการ
7 ธ.ค. 2560 ประกาศเรื่อง การรับชุดกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
13 พ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารกองเกิน ประจำปี 2561
10 พ.ย. 2560 ประกาศ เลื่อนวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ราชภัฏภาคใต้
24 ต.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ บริษัท เอ็กโซติค ฟู๊ด จำกัด รับนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
24 ต.ค. 2560 สำนักงาน กสทช. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนิสิต นักศึกษา สมัครร่วมเป็นอาสาสมัครโครงการจิตอาสาเพื่อสังคม
24 ต.ค. 2560 จังหวัดยะลา ของเชิญร่วมประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
24 ต.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชนไทยให้มีจิตสำนึกต่อส่วนรวมและร่วมพัฒนาประเทศ
12 ต.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ถึงบัณฑิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560
11 ต.ค. 2560 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา ประชาสัมพันธ์การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
11 ต.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ด้วยผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์ไทย รับสมัครประกวดภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว
4 ต.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครยะลา ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครยะลา
4 ต.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ มูลนิธีข้าวไทย ในพระบรมชูปถัมภ์ รับสมัครประกวดเรียงความ
28 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ รับประกวด
25 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดชุดที่ผลิตจากผ้าหนองบัวลำภู 2017
25 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษา เข้าร่วมประกวดสารคดีเชิงข่าว โครงการสิงค์สร้างสรรค์คนทีวี ปี 12
18 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครการจัดประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันครู
11 ก.ย. 2560 รับสมัครนักกีฬาปันจักสีลัต (PENCAK SILAT)
11 ก.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมมหกรรมสันติสุขชายแดนใต้ มรย.
22 ส.ค. 2560 ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2560
21 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ
14 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 เข้าร่วมกิจกรรม
8 ส.ค. 2560 บริษัทลาซาด้าจึงมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตนักศึกษา
4 ส.ค. 2560 สกอ.แจ้งเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Professioanls Programme (YPP)
4 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 2 ประจำปี 2560
3 ส.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดวันแม่แห่งชาติ 2560
1 ส.ค. 2560 ประกาศ ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา
27 ก.ค. 2560 รับสมัครนักศึกษาช่วยงาน (Staff) ในงานมหกรรมท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม อาหารและการจัดการตลาดชายแดนใต้ ประจำปี 2560 (มีค่าตอบแทน)
25 ก.ค. 2560 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
25 ก.ค. 2560 ประกาศ ประชุมนักศึกษาที่เข้าเรียนโครงการความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา
21 ก.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
30 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่ม
15 มิ.ย. 2560 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาที่นับถือศนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรม
14 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Job Fair 2017 หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ
14 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์กำหนดการและระเบียบในการรับสมัครนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงาน
14 มิ.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงาน วันแม่แห่งชาติ 2560
23 พ.ค. 2560 รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน
23 พ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
5 พ.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาใหม่รหัส 60
11 เม.ย. 2560 ประกาศเปลี่ยนแปลงกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพ กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560
10 เม.ย. 2560 ประชาสัมพันธ์ การประกวดโครงการ me thai contest
24 มี.ค. 2560 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาความสามารถพิเศษด้านกีฬาและกิจกรรม
24 มี.ค. 2560 ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา
16 มี.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 (รหัส 59) เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
15 มี.ค. 2560 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
15 มี.ค. 2560 ประกาศผลคัดเลือกยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2560
8 มี.ค. 2560 ขอเชิญชวน นักศึกษาที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ “Leadership Development Program” ฟรี!!!ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
8 มี.ค. 2560 ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงาน โครงการประกวดงานเขียน ARC AWARD มากกว่ารางวัลคือคนอ่าน
8 มี.ค. 2560 ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้ที่สนใจร่วม "ประกวดภาพถ่าย" และ "คลิปวีดีโอสั้น ความยาว 2 นาที"
28 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธฺ์ ประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ
28 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสือป้องกันการทุจริต
28 ก.พ. 2560 ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อชุมชนของนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ปั้นฝัน เดะบัณฑิต"
28 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์ บสมัครประกวดเรียงความ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
28 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์ ประกวด Infographi ภายใต้หัวข้อ "ใช้ดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย"
14 ก.พ. 2560 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ 60
8 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักศึกษาและบุคลากร ทำบัตรศูนย์วิทย์ฯการกีฬาและสุขภาพ
3 ก.พ. 2560 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงานหลายอัตรา
23 ม.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
19 ม.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเยาวชนและสมาชิก TO BE NUMBER ONE
19 ม.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ เรื่องให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของ ร.9
12 ม.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่กำลังหางาน บริษัท เอ็กโซติฯ รับพนักงานเพิ่มหลายอัตรา
12 ม.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ บริษัท วนชัย พาเนล อินดัสทรีย์ จำกัด รับสมัครงานหลายตำแหน่ง
12 ม.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ รับสมัครเข้าร่วมโครงการ 100 วันร้อยดวงใจ Saxophone
12 ม.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์ อบจ.ยะลา รับสมัครการแข่งขันบาสเกตบอล ประจำปี 2560
12 ม.ค. 2560 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่องให้นักศึกษาชายที่นับถือศาสนาพุทธเข้าร่วมประชุม
26 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวันวิทยาการจัดการก้าวหน้า คร้งที่ 12
26 ธ.ค. 2559 ประกาศ ผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทานฯ
22 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วม โครงการศิลปะสร้างเมือง ทำดีเพื่อแผ่นดิน : ศิลป์อาสา
16 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ เปิดโลกกิจกรรมเปิดโลกประสบการณ์
6 ธ.ค. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 รหัส 59 เข้าร่วมพิธีถวายพระพรฯ
2 ธ.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ เปิดร้านค้าใหม่ ลานกิจกรรมนักศึกษา
30 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ ประกวดภาพถ่ายและเรียงความ
29 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ เรื่องให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธร่วมพิธีทำบุญตักบาตร
28 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย
25 พ.ย. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปิดงดการใช้สนามโยงยิมส์ชั่วคราว
24 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์จังหวัดยะลา การประกวดท่องทำนองเสนอะ
24 พ.ย. 2559 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2560
21 พ.ย. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 59)
11 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ สกอ.ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่องขอสั่งการรองนายกรัฐมนตรี
11 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ สถานเอกคัครราชทูตญี่ปุ่น เชิญชวนเยาวชน 18-35 ปี
10 พ.ย. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผลการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าจำหน่ายอาหาร
8 พ.ย. 2559 ประชาสัมพันธ์ การประกวดหนังสั้น สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
4 พ.ย. 2559 ประกาศมรย. รับสมัครบุคคลาจำหน่ายอาหาร
31 ต.ค. 2559 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่องให้นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 รหัส 59 เข้าร่วมกิจกรรม
31 ต.ค. 2559 ประกาศม.ราชภัฏยะลา เรื่องให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 2 เข้าร่วมกิจกรรม
31 ต.ค. 2559 ประกาศม.ราชภัฏยะลา เรื่องให้นักศึกษาปริญญาตรีปี 1 เข้าร่วมประชุม
28 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์ฯ
28 ต.ค. 2559 มาตรการป้องกันและแก้ปัญหาความเดือนร้อนจากการจุดและปล่อย
28 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ครั้งที่ 8
26 ต.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ เชิญประกวดหนังสั้น @สคบ.
26 ต.ค. 2559 กำหนดการกิจกรรม ขอน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ฯ
25 ต.ค. 2559 ประกาศ ให้นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 59 เข้าร่วมประชุม
25 ต.ค. 2559 ประกาศ ให้นักศึกษาไทยมุสลิม รหัส 58 ร่วมกิจกรรมขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
20 ต.ค. 2559 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา ให้นักศึกษาไทยทุทธเข้าร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 59
11 ต.ค. 2559 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร
5 ต.ค. 2559 ประกาศให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปีการศึกษา 2559
14 ก.ย. 2559 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ กล้าใหม่..สร้างสรรค์ชุมชน
11 ส.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เครือข่ายนักประกันคุณภาพอาเซียนรุ่นเยาว์
11 ส.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษเข้าร่วมงานพิธีเปิด มรย.วิชาการ59
24 มิ.ย. 2559 แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ กองพัฒนานักศึกษา
24 มิ.ย. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การรายงานรับปริญญาบัตร
4 มิ.ย. 2559 แบบประเมินความพึงพอใจการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
4 เม.ย. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม สานสู่ฝันการกีฬา
4 เม.ย. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
31 มี.ค. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่องรับสมัครผู้นำนักศึกษา
16 มี.ค. 2559 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครโครงการประกวดคลิปวิดีโอ
14 มี.ค. 2559 ประกาศ ให้นักศึกษาที่นับถือศานาพูทธเข้าร่วมกิจกรรม
2 มี.ค. 2559 ประกาศ ให้นักศึกษาชั้นปีที่่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม
25 ก.พ. 2559 บริษัท เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท จำกัด เปิดรับสมัครงาน
11 ก.พ. 2559 รับสมัครโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตาแนวพระราชดำริ รุ่นที่ 4
11 ก.พ. 2559 ขอเขิญเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ
30 ม.ค. 2559 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมวันราชภัฏ 59
28 ม.ค. 2559 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 2 ปีการศึกษา 2558 สำหรับนักศึกษาที่มีที่เรียนแล้ว
9 ธ.ค. 2558 ขอเชิญชวนสมัคร จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัด
25 พ.ย. 2558 ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ 2558"
17 พ.ย. 2558 ประกาศ ให้นักศึกษาศาสนาพุทธเข้าร่วมกิจกรรมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
11 พ.ย. 2558 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการงานแนะแนว
10 พ.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ เชิญประกวดภาพถ่าย และเรียงความ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
9 พ.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการยุวโฆษก รุ่นที่ 9
4 พ.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครโครงการกระทิงแดง U Project ปี3
27 ต.ค. 2558 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 59
22 ต.ค. 2558 ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้นักศึกษาไทยพุทธร่วมพิธีวันปียมหาราช 2558
15 ต.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มและเช่าสถานที่ มรย.
12 ต.ค. 2558 ประกาศ กองพัฒนานักศึกษาการจัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครู ประจำปี 2558
30 ก.ย. 2558 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา รับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
4 ก.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม เทศกาลนานาชาติฮาลาลชายแดนใต้
4 ก.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ บริษัทมหาชนเปิดรับคัดเลือกพนักงาน
31 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558(แก้ไข)
26 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ใฝ่รู้" ปี 58
14 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เข้าร่วมพิธีเปิด มรย.วิชาการ 58
6 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ การประกวดเรียงความ หัวข้อ "สายใยรักผูกพันจากแม่สู่ลูก"
6 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ การประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สายใยรักผูกพันจากแม่สู่ลูก"
3 ส.ค. 2558 ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วันแม่แห่งชาติ 2558"
3 ส.ค. 2558 ประกาศ ให้นักศึกษาปี 1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตย
3 ส.ค. 2558 ประกาศ ให้นักศึกษาปี 1 ที่นับถือศาสนาอิสลาม ร่วมกิจกรรมบรรยายธรรมทางศาสนา
3 ส.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดจิตอาสา กองพัฒนานักศึกษา
23 ก.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธร่วมกิจกรรมวันเข้าพรรษา ประจำปี 2558
15 ก.ค. 2558 ขอเชิญนักศึกษาสมัครร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ ๕๘”
15 ก.ค. 2558 รับสมัครการแข่งขันกีฬามวลชนสัมพันธ์สันติสุขชายแดนใต้ ราชัภัฏคัพ ครั้งที่ 2
1 ก.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558(แก้ไข)
8 มิ.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ กองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษาสำหรับนักศึกษา
18 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน
18 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่
18 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาเข้าอบรมประวัติศาสตร์
11 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักศึกษาฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงต่างประเทศ
11 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2558
3 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
1 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ เสนอโปรแกรมเที่ยวสุโขทัยไม่ไปไม่รู้
1 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ ขอขยายเวลาส่งโครงการประกวดเรียงความ "เยาวชนร่วมปฏิรูปประเทศ" (ระดับชาติ) ประจำปี 2558
1 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบสัญลักษณ์พร้อมคำขวัญในหัวข้อ 1323 สายด่วนเลิกพนัน
1 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ การประกวดเรียงความในโครงการหนังสือเล่มโปรดของฉัน
1 พ.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดวรรณกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
30 เม.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญช่วนส่งโครงการประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
30 เม.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ งานประชุมวิชาการ "ก้าวสู่ AEC กับความท้าทายภัยสุขภาพแห่งทศวรรษ"
23 เม.ย. 2558 ประชาสัมพันธ์ การประกวดสุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเฉลิมพระเกียติ
24 มี.ค. 2558 ประกาศ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมฟังการบรรยายพิเศษ
23 มี.ค. 2558 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดให้มีโครงการยุวทูต ป.ป.ช . (NACC YOUTH AMBASSDORS) 2015
9 ม.ค. 2558 ประกาศ ผลการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ระดับสถาบัน
2 ธ.ค. 2557 ประกาศ ให้นักศึกษาปริญญาตรี รหัส 57 ทุกคณะ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2557
27 พ.ย. 2557 ประกาศ ให้นศ.ปริญญาตรี รหัส 57 ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
6 พ.ย. 2557 ประกาศ ให้นักศึกษาที่นับถือศาสนาพุทธร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญประจำเดือน
3 พ.ย. 2557 ประกาศ เรื่องการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2558
1 ก.ย. 2557 กำหนดการรับชุดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา รหัส 57
1 ก.ย. 2557 ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ต้านภัยยาเสพติด
26 ส.ค. 2557 ประกาศ เรื่องให้นักศึกษาปริญญาตรี ปี1 (รหัส 57) เข้าร่วมโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษาและกิจกรรมสายใยสู่ใจประชาชน
26 ส.ค. 2557 ประกาศ เรื่องให้้นักศึกษาปริญญาตรี ปี1 (รหัส 57) เข้าร่วมอบรมความรู้สารเสพติดและการป้องกัน
26 ส.ค. 2557 ประกาศ เรื่องการจัดกิจกรรมวันรำลึกพระคุณครูภาคปกติ และภาคกศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2557
22 ก.ค. 2557 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2557
22 ก.ค. 2557 กำหนดการมหาวิทยาลัยพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2557
22 ก.ค. 2557 กำหนดการปปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2557
13 ก.ค. 2557 ข่าวฝากประชาสัมพันธ์จากกองบริการการศึกษา เรื่อง ตารางเรียนปรับพื้นฐาน (แบบรวมกลุ่ม) สำหรับนศ.ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
4 ก.ค. 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 และ 1/2556 (ฉบับแก้ไข)
2 ก.ค. 2557 รายชื่อบัณฑิตที่ขอเลื่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2556 และมีสิทธิ์เข้ารับฯ ในปี 2557
30 มิ.ย. 2557 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2555 และ 1/2556
19 มิ.ย. 2557 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ.2557
6 มิ.ย. 2557 ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาหอนอน ภาคเรียนที่ 1/2557
5 มิ.ย. 2557 ประกาศ กำหนดการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
4 มิ.ย. 2557 ประกาศ รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหาร/เครื่องดื่มและเช่าสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2557
4 เม.ย. 2557 บริษัทยิบอินซอย จำกัด รับสมัครบุคลากรตำแหน่ง Service Engineer
4 เม.ย. 2557 ขอเชิญส่งผลงานประกวดเรียงความ และ คลิปวิดิโอประกอบเพลง ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท
14 ม.ค. 2557 รับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ทุกคณะ ตอบแบบสอบถามข้อมูลวิจัย (มีค่าตอบแทนให้)
3 มิ.ย. 2556 โครงการประกันอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
15 พ.ค. 2556 รายชื่อบัณฑิตที่ขอเลื่อนการรับปริญญาบัตร ประจำปี 2555 และขอรับปริญญาบัตร ในปี 2556
7 พ.ค. 2556 แก้ไขประกาศ เรื่อง กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ.2556
7 พ.ค. 2556 รับสมัครบุคคลเข้าจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และเช่าสถานที่
26 เม.ย. 2556 รายชื่อบัณฑิตที่จะรับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ.2556
27 มี.ค. 2556 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปี พ.ศ.2556
6 มี.ค. 2556 โครงการรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ประจำปี 2556
4 มี.ค. 2556 ให้นักศึกษาภาคปกติที่จะสำเร็จการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2555
27 ก.พ. 2556 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานบริษัทในเครือในหานบ้านบัวจำกัด
25 ม.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์โฆษณา STOP TEEN MOM ชุด "เอ-บี"
25 ม.ค. 2556 ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวันเด็ก
25 ม.ค. 2556 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในเขตภาคใต้ ประจำปี 2554 - 2555 ระหว่างวันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2556
25 ธ.ค. 2555 ประชาสัมพันธ์สมัครเข้าร่วมโครงการ "Leadership Development Program" สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2,3
6 ธ.ค. 2555 ขอให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 4, 5 ชาย,หญิง ทุกนาย เข้าร่วมพิธีชุมนุมสวนสนามในระหว่างวันที่ 6 - 8 ธันวาคม 2555
22 พ.ย. 2555 ให้นักศึกษาปริญญาตรีปี ๑ และปริญญาตรี ๒ ปี(หลังอนุฯ) รหัส ๕๕ ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา ทุกคนมาฝึกซ้อมเต้นร็องแง็งแอร์โรบิค
5 พ.ย. 2555 การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ประจำปี 2556
9 ต.ค. 2555 การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปี 2556
13 ก.ย. 2555 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มารับชุดกิจกรรมนักศึกษา ได้ที่กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันพุธ  ที่ 19 กันยายน 2555
10 ก.ค. 2555 ประกาศรายชื่อบัณฑิตที่ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2554 และขอรับพระราชทานปริญญาบัตรในปี 2555
4 ก.ค. 2555 กำหนดจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณครูของนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.ปช. ประจำปีการศึกษา 2555
2 ก.ค. 2555 ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ปี ๒๕๕๕ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
25 มิ.ย. 2555 การเปิดรับลงทะเบียนบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าสาหรับนักศึกษาใหม่ ประจาปีการศึกษา 2555
21 มิ.ย. 2555 ประกาศการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
31 พ.ค. 2555 ให้นักศึกษาโครงการเงินสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนส่งสมุดการปฏิบัติงาน

ข่าวกยศ./กรอ.

ข่าวทุนการศึกษา

2 ก.ย. 2564 ประชาสัมพันธ์ กองทุนมูลนิธีซากาตและสาธารณกุศล มรย. มีความประสงค์มอบทุนปันสุขสู้ภัยโควิด
27 ก.ค. 2564 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
7 ก.ค. 2564 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง รายชื่อนักศึกษารับทุนเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษามุสลิม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564
30 พ.ค. 2564 รับสมัครทุนเงินอุดหนุนการศึกษานักศึกษามุสลิมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ 2564
5 ม.ค. 2564 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563
31 ธ.ค. 2563 ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
16 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
6 มี.ค. 2563 มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย รับสมัครนักศึกษาทุนต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2563
6 มี.ค. 2563 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
21 ก.พ. 2563 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ จัดสรรทุนการศึกษา
29 ธ.ค. 2562 รับสมัครสอบชิงทุน Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2563
6 ธ.ค. 2562 ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้เพื่อการศึกษา
6 ธ.ค. 2562 ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ
6 ธ.ค. 2562 ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562
11 พ.ย. 2562 ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย
7 ต.ค. 2562 ทุนการศึกษามูลนิธิอมตะ โครงการทุนอัจฉริยะ
5 ก.พ. 2561 สำนักงาน สกสค.จังหวัดยะลา รับสมัครทุนการศึกษาบุตรและบุคลากรทางการศึกษา
9 ม.ค. 2561 แบบฟอร์มรายงานตัวประวัตินักศึกษาทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
21 ธ.ค. 2560 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
20 ธ.ค. 2560 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
19 ธ.ค. 2560 รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2560
12 ธ.ค. 2560 รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบสัมภาษณ์ทุน ปีการศึกษา 2560
4 พ.ย. 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
22 ก.ย. 2560 ประกาศ รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีทุนการศึกษาทั่วไป ปีการศึกษา 2560
7 ส.ค. 2560 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2560
25 พ.ค. 2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
24 มี.ค. 2560 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2559 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
3 มี.ค. 2560 เปิดรับสมัครทุนมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย
24 ม.ค. 2560 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีงบประมาณ 2559
14 ม.ค. 2560 รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่3 กลุ่มที่ 2 ปีการศึกษา 2559
24 พ.ย. 2559 สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย รับสมัครทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยน
24 พ.ย. 2559 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
9 ก.ย. 2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
2 ก.ย. 2559 การขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง ครั้งที่ 2
4 ส.ค. 2559 การขอรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษายะลารักในหลวง
28 ก.ค. 2559 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2559
27 ก.ค. 2559 โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีงบประมาณ 2559
15 ธ.ค. 2558 ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการใจใสเกรดเอ เรียนดี มีทุนให้
3 ธ.ค. 2558 รับสมัครทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในระดับอุดมศึกษา
3 พ.ย. 2557 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
12 ก.ย. 2557 ประกาศ เรื่องรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ เพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
3 ก.ย. 2556 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
16 ส.ค. 2556 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556
26 มิ.ย. 2556 กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย เปิดรับทุนการศึกษามนระดับมหาวิทยาลัย ทุนละ 10,000 บาท
23 พ.ย. 2555 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2556
14 พ.ย. 2555 บริษัทโตชิบา ประเทศไทย มอบทุนการศึกษา ภายใต้โครงการโตชิบา"นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" เปิด"วิชาแห่งการให้"ในระดับมหาวิทยาลัยทุนละ 10,000 บาท
12 พ.ย. 2555 ประเทศฟิลิปปินส์มอบทุนการศึกษานักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเข้าศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับอาเซียนศึกษารวมถึงภาษาและวัฒนธรรมของเอเชีย
19 ต.ค. 2555 รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมการศึกษาคณะสงฆ์และพุทธบริษัทจังหวัดยะลา จำนวน 3 ทุน
26 ก.ค. 2555 รัฐบาลโมร็อกโกมีความประสงค์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทยเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี โท และเอก) ในประเทศโมร็อกโก จำนวน ๑๕ ทุน

  Banner :: แบนเนอร์


  Link