กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สัมมนาผู้นำนักศึกษา ส่งเสริมภาวะความผู้นำภาคปกติประจำปีการศึกษา 256 สร้างสรรค์กิจกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น


23 พ.ค. 2566


สัมมนาผู้นำนักศึกษา ส่งเสริมภาวะความผู้นำภาคปกติประจำปีการศึกษา 256 สร้างสรรค์กิจกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่น

วันนี้ (22 พ.ค.66) กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ตัวแทนจากคณะ และผู้นำนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนานักศึกษาให้ก้าวสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สร้างภาวะความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษาในการรู้จักความรับผิดชอบต่อหน้าที่ สร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสมัครสมานสามัคคี ตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์การทำงานร่วมกัน โดยมีองค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกสำคัญของนักศึกษาในการเชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ นำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่าน 80 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link