กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  เกี่ยวกับหน่วยงาน


ปรัชญา

พัฒนานักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม นำจิตอาสา

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านกิจกรรม จัดสวัสดิการและบริการ มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยต่อตนเอง มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ
2. ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษา มีจิตอาสา
3. จัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา หอพักนักศึกษา บริการให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ กองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา คลินิกสุขภาพ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองเกิน และศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีสุขภาวะที่ดี
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกับท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ จิตอาสา สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเป็นผู้มีทักษะในการนำผู้อื่น และเป็นผู้ร่วมงานที่ดี
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link