กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  Calendar : ปฏิทินกิจกรรม


แสดงทั้งหมด

  News : ประชาสัมพันธ์


13 ก.ค. 2563 กิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา (ออนไลน์)
26 มิ.ย. 2563 ประกาศ​กำห​นด​การรายงานตัวนักศึกษา​วิชาทหาร
26 มิ.ย. 2563 ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกได้รับจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา
26 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา
19 มิ.ย. 2563 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียนเสริมอาชีพหลักสูตรอาชีพระยะสั้น
19 มิ.ย. 2563 ประชาสัมพันธ์ การให้บริการยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา สำหรับนักศึกษา
19 มิ.ย. 2563 ประกาศให้นักศึกษา รหัส 62 ที่ยังไม่เข้าร่วมกิจกรรม เข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์
ข่าวทั้งหมด

  Video


อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม

องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงความสามารถ และความถนัดของตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการ และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

มรย.จิตอาสา จิตอาสาพระราชทานและนักศึกษา มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2562

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม ราชภัฏ ให้แก่ชาววิทยาลัยครู

ปฐมนิเทศผู้กู้รายเก่า มรย.ประจำปีการศึกษา 2561

การปฐมนิเทศผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างหลักฐานใบสมัครขอกู้ยืมเงิน กยศ.

อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐานเพื่อความพร้อมในการยืมเงินกยศ.ผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน กยศ.

อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านครั้งแรกสำหรับผู้กู้ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบกยศ.จากส่วนกลาง

  ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง


ตารางการใช้สนามกีฬาโรงยิม

โหลด แบบฟอร์มขอใช้สถานที่

ตารางการใช้ลานกิจกรรมชั้น 1

ประเมินระบบสารสนเทศกองพัฒนานักศึกษา

  Banner : แบนเนอร์


  Link