กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  Hostnews : ข่าวเด่น


Responsive image

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1 (Rajabhat Young Leadership Program 2024) วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี นำผู้นำนักศึกษา ประกอบด้วย ประธานสภานักศึกษา นายกองค์การบริการนักศึกษา และนายกสโมสรนักสึกษา 4 คณะ และมี ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ คณะทำงานกระบวนการวิศวกรสังคม (seal) เข้าร่วมค่ายผู้นำเยาวชนคนราชภัฏ ครั้งที่ 1 (Rajabhat Young Leadership Program 2024) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ได้รับเกียรติจากพลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี โดยมี ผศ.ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดโดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิไทยยั่งยืน เป็นโครงการพิเศษสำหรับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ประจำปีการศึกษา 2567 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายกิจการนักศึกษาและเครือข่ายองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ การใช้สื่อดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ และการบริหารจัดการคน รวมทั้งได้จัดให้มีการเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย และมีการศึกษาเรียนรู้แนวทางการดำเนินโครงการพระราชดำริ ปลูกฝั่งอัตลักษณ์และความภาคภูมิใจในการเป็น “คนของพระราชา” ให้สมดังนามพระราชทาน “ราชภัฏ” และตราพระราชลัญกรประจำพระองค์ที่ทรงพระราชทานให้เป็นตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

20 พ.ค. 2567

Responsive image

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมอบรมนวัตกรรมหลักสูตรระยะสั้น โครงการส่งเสริมและบ่มเพาะนวัตกร ประจำปี 2567 วันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2567 ณ ลานวัฒนธรรม อาคารมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมอบรมนวัตกรรมหลักสูตรระยะสั้น "ผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปจากสมุนไพร" ภายใต้โครงการโครงการส่งเสริมและบ่มเพาะนวัตกร โดยได้รับเกียรตจาก ผศ.เวคิน วุฒิวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนท้องถิ่น อ.อภิชิต อนุบุตร อาจารย์ประจำหลักสูตรวัตกรรมการพัฒนาชุมชน และนายพินัย แก้วจันทน์ เป็นวิทยากรจัดอบรม โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมอบรม จำนวน 50 คน โครงการส่งเสริมและบ่มเพาะนวัตกรมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ส่งเสริมอาชีพและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของนักศึกษา และสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการท้องถิ่น

8 พ.ค. 2567

Responsive image

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 วันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2567 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิด พร้อมด้วย ผู้บริหาร บุคลากร วิทยากรรับเชิญ และผู้นำนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทั้ง 4 คณะ จำนวน 40 คน โดยกิจกรรม ณ ห้องประชุมหลานซา ชั้น 5 อาคาร กิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมสัมมนาผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 มีวัตภุประส่งคืเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ รวมถึงแนวทางการปฏิบัติขององค์กรนักศึกษา เพื่อให้ผู้นำนักศึกษารู้จักการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบนำไปสู่การจัดทำโครงการกิจกรรมนักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีของผู้นำนักศึกษาในมหาวิทยาลัย และเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านกิจกรรมของผู้นำนักศึกษา

8 พ.ค. 2567

Responsive image

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17 วันที่ 22 เมษายน 2567 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 17 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด “สมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏ สู่การสัมผัสวิถีสร้างสรรค์ Soft Power ในชุมชน” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย นายอรุณ หนูสอน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากร กองพัฒนานักศึกษา และผู้นำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ กิจกรรมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้นำนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำจากการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 38 แห่ง และเพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ Soft Skill ที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แก่ผู้นำนักศึกษา

22 เม.ย. 2567

ข่าวเด่นทั้งหมด

  News : ประชาสัมพันธ์


17 ก.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ โครงการ แยก แลก ยิ้ม การประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะ ประจำปี 2567
16 ก.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมหุ่นยนต์
4 มิ.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
4 เม.ย. 2567 ประชาสัมพันธ์ ประกวดโครงงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตอุดมคติไทย
28 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญมหาวิทยาลัยและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเต็มใจ
28 มี.ค. 2567 ประชาสัมพันธ์ สมัครผลงานเพื่อเข้าประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Short Film Contest พราวไทย Proud Thai
19 มี.ค. 2567 ประกาศผลการสรรหาประธานสภานักศึกษาและการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
ข่าวทั้งหมด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


Responsive image Responsive image Responsive image
การดำเนินงาน
การให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


Facebook


  YRU Stadium : สนามกีฬาฟุตบอล


  ตารางการใช้งานโรงยิมและพื้นที่ต่างๆ


ตารางการใช้สนามกีฬาโรงยิม

ตารางการใช้ลานกิจกรรมชั้น 1

ห้องประชุมชั้น 2 ข้างห้องชมรมนักศึกษา

ห้องสืบค้นข้อมูล ข้างห้อง อบศ.

สนามฟุตซอลข้างอาคาร 20

สนามเปตอง

สนามเปตอง

  Calendar : ปฏิทินกิจกรรม


แสดงทั้งหมด

  Video


อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม

องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงความสามารถ และความถนัดของตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการ และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

มรย.จิตอาสา จิตอาสาพระราชทานและนักศึกษา มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2562

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม ราชภัฏ ให้แก่ชาววิทยาลัยครู

ปฐมนิเทศผู้กู้รายเก่า มรย.ประจำปีการศึกษา 2561

การปฐมนิเทศผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างหลักฐานใบสมัครขอกู้ยืมเงิน กยศ.

อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐานเพื่อความพร้อมในการยืมเงินกยศ.ผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน กยศ.

อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านครั้งแรกสำหรับผู้กู้ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบกยศ.จากส่วนกลาง

  YRU Alumni : ศิษย์เก่าราชภัฏ


บุคคลตัวอย่าง/ศิษย์เก่าดีเด่น

Banner

ประเมินความพึงพอใจศิษย์เก่า

Banner

  VDO


โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร? 20 อาชีพน่าสนใจ ในยุคสมัยของโดราเอมอน

#Rerun เอพิโสดที่ว่าด้วยศัพท์อาชีพการงานเฟี้ยวๆ ที่นอกเหนือไปจากทีชเชอร์ ด๊อกเตอร์ ต่างๆ ลองมองไปในอนาคตกันว่าตั้งแต่ปี 2020 นี้ไปจนถึงปีเกิดของโดราเอมอน (ซึ่งคืออีกไม่ถึงร้อยปีแล้วนะ) เด็กที่เกิดในช่วงสิบปีนี้อาจได้โตขึ้นไปประกอบอาชีพฮิตอะไรกันบ้าง

THE STANDARD PODCAST : EYE-OPENING FOR YOUR EARS พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD

cr : THE STANDARD 

10 ก.พ. 2565 ดู 1335 ครั้ง

วีดีโอทั้งหมด

  Interesting Article : บทความน่าสนใจ


Responsive image

อาชีพ Costume Designer ผู้อยู่เบื้องหลังของเสื้อผ้าที่โดดเด่น

                อาชีพ Costume Designer นับเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันสำหรับใครที่เรียนจบด้านออกแบบมาโดยตรง แต่น้อยคนนักที่จะสามารถทำงานสายอาชีพนี้ได้ เนื่องจากสังคมคนทำงาน Costume Designer จะค่อนข้างเล็กกว่ากลุ่มสังคมคนเรียนออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์ ดังนั้นการจะสมัครงานอาชีพนี้ จึงค่อนข้างลำบากยากสักหน่อย ที่สำคัญคุณต้องพิสูจน์ฝีมือของคุณให้บริษัทเห็นจริง ๆ จึงจะได้รับความไว้วางใจให้ช่วยออกแบบเสื้อผ้าสำหรับตัวละครในภาพยนตร์และซีรีส์

งาน Costume Designer ต้องทำอะไรบ้าง?

                คนทำงาน Costume Designer ทุกคนจะมีหน้าที่หลัก ๆ ในการออกแบบเครื่องแต่งกายตัวละครในภาพยนตร์หรือซีรีส์ในแต่ละฉาก ไม่ใช่เพียงแค่ออกแบบเครื่องเสื้อผ้าเท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อให้เหมาะสมกับบทและแครักเตอร์ของตัวละครมากที่สุด ซึ่งขั้นตอนการทำงานของอาชีพ Costume Designer จะเริ่มต้นจากการอ่านบทและสคริปต์ของตัวละคร เพื่อมองหาว่าตัวละครแต่ละตัวจะอยู่ในยุคสมัยไหน มีการแต่งตัวอย่างไร เพราะการแต่งกายในแต่ละยุคสมัยจะมีเอกลักษณ์และความแตกต่างกันพอสมควร เมื่อทำการวิเคราะห์และศึกษาอย่างละเอียด แล้วจึงเริ่มต้นวางแผนและออกแบบ Costume

สิ่งสำคัญสำหรับคนที่อยากทำงาน Costume Designer ทุกคนต้องรู้

  • เทรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นในกระแส

                เป็นที่รู้กันอยู่ว่า คนทำงาน Costume Designer ควรเป็นคนที่เรียนจบด้านออกแบบมาจะมีโอกาสที่ดีมากกว่า แต่ก็ใช่ว่าไม่ได้จบด้านนี้มาจะทำงานอาชีพนี้ไม่ได้เลยนะ แต่คนทำงาน Costume Designer ทุกคน แม้ว่าจะจบหรือไม่จบด้านออกแบบ แต่จะต้องเป็นคนที่คอยอัปเดตเทรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นในกระแสตามนิตยสาร หรือรายการแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมออกแบบเสื้อผ้าให้ทันสมัย และเข้ากับเทรนด์ในตอนนั้น

  • เวลางานไม่เป็นเวลา

                อาชีพ Costume Designer จะมีเวลาทำงานคล้ายกับกลุ่มอาชีพในกองถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งมีเวลาทำงานไม่ค่อยเป็นเวลา ไม่มีเวลาตายตัว จะขึ้นอยู่กับเวลาถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละวัน ฉะนั้นคนที่อยากทำงานอาชีพนี้จะต้องยอมรับในจุดนี้ให้ได้

  • จงทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว

                คนทำงาน Costume Designer ทุกคนจะต้องเริ่มจากศูนย์ จุดเริ่มต้นทุกคนจะต้องเริ่มเรียนรู้งานจากรุ่นพี่ในที่ทำงานเสียก่อน แรกเริ่มคงไม่มีใครไว้ใจให้คุณเริ่มออกแบบ Costume หรอก คุณต้องเริ่มต้นฝึกงานกับคนอื่น เพื่อเรียนรู้สไตล์การทำงานเสียก่อน ฉะนั้นจงทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ทีมจะพร้อมสอนคุณอยู่ตลอด

ถ้าจะสมัครงาน Costume Designer ต้องทำอย่างไร?

                การสมัครงานอาชีพ Costume Designer จะค่อนข้างแตกต่างจากอาชีพอื่นสักหน่อย เพราะสายงานนี้ส่วนใหญ่ จะสมัครงานผ่านการแนะนำของคนรู้จักในวงการ หรือคนที่มองเห็นความสามารถของตัวผู้สมัครงานจริง ๆ แต่หากใครที่ยังไม่มีผลงาน ยังไม่มีคอนเนกชั่นเลย ก็ไม่ต้องท้อนะ ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ทำงานอาชีพ Costume Designer เลย แต่เราขอแนะนำอีกวิธีหนึ่งในการสมัครงานอาชีพนี้ คือการเริ่มต้นลงมือเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงของตัวคุณเอง โดยการเริ่มต้นสมัครงานในบริษัทที่มีฝ่าย Costume เสียก่อน หรือตามแบรนด์บริษัทเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียง เพื่อเรียนรู้การทำงาน และสร้างคอนเนกชั่นของตัวคุณเองด้วย

                ใครหลายคนที่กำลังสนใจทำงานอาชีพ Costumer Designer จะมองเห็นภาพรวมและช่องทางการเริ่มต้นสมัครงาน Costume Designer กันมากยิ่งขึ้น หากใครตั้งใจที่อยากจะทำงานอาชีพนี้จริง ๆ ก็ขอให้จงอย่ายอมแพ้ อย่าย่อท้อ ให้ขยันตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เริ่มต้นสร้างผลงานของตัวเองให้เป็นที่รู้จัก แล้วรับรองว่าสักวันคุณจะได้ทำงานในอาชีพตามใจฝันอย่างแน่นอน

istanbul escort | gay porno | turk porno | anal porno | zenci escort | porno film | istanbul escort | rus porno | vip escort | atasehir escort | umraniye escort | taksim escort | sisli escort | maslak escort | taksim escort | besiktas escort | umraniye escort | umraniye escort | sisli escort

1 เม.ย. 2566 ดู 2146 ครั้ง

Responsive image

นักพิสูจน์อักษรอาชีพสำหรับคนที่มีใจรักในภาษา

               นักพิสูจน์อักษร อาชีพสำหรับคนที่ต้องเก่งภาษาอย่างแท้จริง ซึ่งเชื่อว่าใครหลายคนคงคิดว่า อาชีพนี้มีหน้าที่เพียงแค่ตรวจอักษรและการสะกดคำของหนังสือและเอกสารต่าง ๆ แต่เราขอบอกไว้ก่อนเลยว่า งานของนักพิสูจน์อักษรแท้จริงแล้ว ยังมีอีกมากกว่านั้น เพราะนักพิสูจน์อักษรจะต้องคอยตรวจสอบรูปประโยคของภาษาว่ามีความถูกต้อง สมเหตุสมผลหรือไม่ จัดเรียงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาหรือไม่ เพื่อเป็นการช่วยตรวจสอบหนังสือและเอกสารเบื้องต้นก่อนส่งให้กองบรรณาธิการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

คนทำงานนักพิสูจน์อักษรควรมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร?

  • นักพิสูจน์อักษรจะต้องมีใจรักในภาษา

                การที่จะต้องอ่านหนังสือและเอกสาร โดยตรวจสอบอักษร การสะกดคำและรูปประโยคทุกบรรทัดในทุก ๆ หน้าของหนังสือ ถือเป็นงานที่หนักพอสมควรสำหรับคนที่ไม่ชอบการทำงานที่เกี่ยวกับภาษา เพราะการจะตรวจสอบงานพวกนี้ต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาที่สูงพอสมควร หากใครที่ไม่ชอบภาษา ขอบอกเลยว่า เหนื่อยแน่นอน

  • นักพิสูจน์อักษรจะต้องรักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ

                นักพิสูจน์อักษรต้องอ่านหนังสือทุกหน้าอย่างละเอียด ฉะนั้นอาชีพนี้จึงเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจเลยละ คุณจะได้อ่านหนังสือหลากหลายแนว ไม่ใช่แค่แนวที่ตัวเองสนใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่แนวอื่น ๆ ก็ต้องอ่าน ฉะนั้นหากใครไม่ชอบอ่านหนังสือ รับรองคุณจะอ่านหนังสือไม่จบเล่มอย่างแน่นอน

  • นักพิสูจน์อักษรจะต้องรอบคอบและช่างสังเกต

                ความรอบคอบและช่างสังเกต คือคุณลักษณะที่นิยามอาชีพนักพิสูจน์อักษรอย่างแท้จริง คนทำงานอาชีพนี้ทุกคนจะต้องละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก เพราะต้องตรวจสอบภาษาก่อนส่งให้บรรณาธิการคัดกรองต่อไป

  • นักพิสูจน์อักษรจะต้องมีความอดทนสูง

                อาชีพนักพิสูจน์อักษรต้องทำงานหนักไม่ต่างจากอาชีพอื่น ๆ เลยละ ที่สำคัญฐานเงินเดือนก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ ฉะนั้นคนทำงานอาชีพนี้จะต้องมีความอดทนสูง และมีใจรักในอาชีพจริง ๆ จึงจะอยู่รอดต่อไปได้

อยากทำงานนักพิสูจน์อักษรต้องทำอย่างไร?

                อาชีพนักพิสูจน์อักษร จะต้องทำงานเกี่ยวกับการภาษาตลอดเวลา ฉะนั้นคนที่อยากทำงานในสายอาชีพนี้ ก็ควรที่จะต้องเรียนจบจากสาขาอักษรศาสตร์ หรือด้านภาษาโดยเฉพาะ แต่ก็ไม่เสมอไปเช่นกัน หากใครที่สามารถขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง จะจบจากสาขาไหนก็ไม่สำคัญ หากคุณเก่งจริงและมีความรู้จริง ก็สามารถทำงานนักพิสูจน์อักษรได้ทั้งนั้น

                อย่างไรก็ตามที่เราแนะนำให้คุณควรเรียนจบด้านภาษาโดยเฉพาะ เพราะจะถือเป็นข้อได้เปรียบในตอนสมัครงาน เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้ว ฝ่ายบุคคลของบริษัทหรือองค์กรที่สายอาชีพนี้ต้องทำงาน ส่วนใหญ่จะเปิดรับหรือให้โอกาสคนที่จบด้านภาษาโดยตรงก่อน แต่หากใครที่ไม่ได้จบโดยตรงมา แต่โปรไฟล์เรซูเม่ของคุณโดดเด่นก็มีโอกาสสมัครงานได้ไม่ต่างกัน แค่ถือเป็นข้อได้เปรียบเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้นเอง

                เชื่อว่าใครหลายคนที่กำลังวางแผนชีวิตและสนใจสมัครงานนักพิสูจน์อักษร จะเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพนี้กันมากยิ่งขึ้น อาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือมาก ๆ เพราะคุณจะได้อ่านหนังสือในทุก ๆ วัน รับรองคงมีความสุขกับชีวิตการทำงานอย่างแน่นอน อย่ารอช้าหากคุณเป็นคนนั้น ก็รีบสมัครงานนักพิสูจน์อักษรกันได้เลย

istanbul escort | gay porno | turk porno | anal porno | zenci escort | porno film | istanbul escort | rus porno | vip escort | atasehir escort | umraniye escort | taksim escort | sisli escort | maslak escort | taksim escort | besiktas escort | umraniye escort | umraniye escort

 

1 เม.ย. 2566 ดู 1950 ครั้ง

Responsive image

เส้นทางสู่การเป็นนักออกแบบแฟชั่นมืออาชีพ

                อาชีพนักออกแบบแฟชั่น นับเป็นอาชีพในฝันของคนที่ชื่นชอบแฟชั่นกันทุกคน แต่น้อยคนนักที่จะสามารถทำงานเป็นนักออกแบบแฟชั่นได้จริง ๆ เนื่องจากสายอาชีพนี้จะต้องใช้ทักษะและความสามารถเฉพาะทางที่สูงมาก แต่ก็ใช่ว่าจะต้องเป็นคนที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์เท่านั้น ใครที่อยากทำงานนักออกแบบแฟชั่น ก็สามารถขยันตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมสมัครทำงานนักออกแบบแฟชั่นได้เช่นกัน ยิ่งในสมัยนี้มีหลายสถาบันการศึกษาได้เปิดหลักสูตรเฉพาะทางในด้านการเรียนออกแบบแฟชั่นโดยเฉพาะ ทำให้เส้นทางสู่การเป็นนักออกแบบแฟชั่นมืออาชีพยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยการทำงานของนักออกแบบแฟชั่นมืออาชีพนั้น จะแบ่งออกเป็น 5 หน้าที่ด้วยกัน

1. เริ่มต้นหัดออกแบบและสเก็ตช์ภาพ

                ความคิดริเริ่มเป็นทักษะที่นักออกแบบแฟชั่นทุกคนต้องมี โดยเฉพาะการริเริ่มต้นฝึกหัดออกแบบและสเก็ตช์ภาพเสื้อผ้าแฟชั่นทั่วไป เพื่อฝึกฝนทักษะการวาดภาพแบบของเสื้อผ้าสไตล์ของตัวเอง โดยความคิดริเริ่มที่มาเป็นแรงบันดาลใจในการกำหนดแบบเสื้อผ้าต่าง ๆ อาจจะมาจากสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน แล้วจึงนำมาวาดออกแบบเป็นแบบเสื้อผ้า เพื่อจัดลำดับขั้นตอนในการทำ และจึงเริ่มต้นลงสี

2.การทำแพตเทิร์น

                นักออกแบบแฟชั่น จะต้องหัดทำแพตเทิร์นของเสื้อผ้าตามแบบภาพที่ได้สเก็ตช์ไว้ ซึ่งการทำแพตเทิร์นจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี ด้วยกัน ได้แก่ การวาดแพตเทิร์นลงบนกระดาษทำแพตเทิร์น ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับนักออกแบบแฟชั่นที่มีความชำนาญแล้ว และวิธีการวาดแพตเทิร์นลงบนโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบแพตเทิร์นเสื้อผ้า ซึ่งเหมาะกับนักออกแบบแฟชั่นมือใหม่ เพราะสามารถแก้ไขแบบได้ง่าย และจะแก้กี่รอบก็ได้

3.ลองฟิตติ้งหรือทดลองสวมใส่จริง

                หากใครที่เคยสั่งตัดชุดเสื้อผ้า หลังจากวัดตัวกันแล้วซักระยะเวลาหนึ่ง จะต้องเคยเข้าไปทดลองสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บชั่วคราวกันมาไม่มากก็น้อย ขั้นตอนนี้จะเป็นการวัดว่าขนาดของเสื้อผ้าที่ตัดออกมา พอดี ฟิตไป หรือหลวมจนไม่สวยหรือไม่ เพื่อให้ช่างตัดเย็บและนักออกแบบแฟชั่นตรวจสอบความสวยงาม แล้วจึงนำชุดเหล่านั้นกลับไปแก้ไขต่อไป

4.เริ่มต้นตัดเย็บและผลิต

                หลังจากทำแพตเทิร์นและฟิตติ้งเสร็จแล้ว นักออกแบบแฟชั่น จะต้องลงมือผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเหล่านั้นด้วยตัวเอง เพราะต้องใช้ความชำนาญและทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนัก เพราะในบางครั้งระหว่างการผลิตอาจเกิดปัญหาขึ้น นักออกแบบแฟชั่นจึงต้องคอยหาวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านั้น เพื่อให้เสื้อผ้าออกมาสวยงาม ตรงตามแบบมากที่สุด

5.อัปเดตเทรนด์แฟชั่นและหมั่นฝึกฝน

                การอัปเดตเทรนด์แฟชั่นตลอดเวลา จะช่วยให้นักออกแบบแฟชั่นเข้าใจในกระแสของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นได้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ามากที่สุด

                และนี่ก็คือลักษณะการทำงานและเส้นทางที่นักออกแบบแฟชั่นทุกคนต้องพบเจอ สำหรับใครที่กำลังสนใจทำงานนักออกแบบแฟชั่น ก็จงหมั่นฝึกฝนตัวเองให้พร้อม หากใครที่รู้ตัวว่ายังขาดทักษะเหล่านี้ ก็ให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันด้วยนะ เมื่อพร้อมแล้วก็ให้สมัครงานนักออกแบบแฟชั่นกันได้เลย เชื่อเถอะว่า หากคุณขยันและพยายามอย่างแท้จริง การสมัครงานทำเป็นนักออกแบบแฟชั่นก็ไม่ยากเกินความพยายามอย่างแน่นอน

istanbul escort | gay porno | turk porno | anal porno | zenci escort | porno film | istanbul escort | rus porno | vip escort | atasehir escort | umraniye escort | taksim escort | sisli escort | maslak escort | taksim escort | besiktas escort | umraniye escort | umraniye escort | sisli escort

1 เม.ย. 2566 ดู 1562 ครั้ง

บทความทั้งหมด

  Things to Know : เรื่องน่ารู้


Responsive image

5 เคล็ดลับทำให้ผ่านโปรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรให้เจ้านายรัก

                หากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือคนทำงานที่เพิ่งจะเปลี่ยนงานและกำลังอยู่ช่วงเวลา “ทดลองงาน” ซึ่งโดยปกติแล้ว บริษัทหลายๆที่จะมีเกณฑ์การผ่านโปรในระยะเวลาประมาณ​ 3-4 เดือน และหากคุณกำลังมองหาวิธีผ่านโปรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรให้เจ้านายรัก ตามมาอัพเดตในบทความนี้ได้เลยค่ะ มาทำช่วงเวลาทองนี้ให้เป็นเวลาสำคัญที่จะทำให้เจ้านายตัดสินใจจ้างหลังจากพ้นช่วง Probation กันเถอะ

1.แสดงศักยภาพเต็มที่

                สิ่งที่ต้องทำคือ ต้องทำความเข้าใจกับรายละเอียดงานของเราที่ได้รับมอบหมายอย่างถ่องแท้ ทำงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุด แสดงศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่และอย่าลืมพัฒนาฝีมือของตนเองเสมอโดยการถาม feedback จากเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้องานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

2.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

                การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในการผ่านโปรอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นการกระตุ้นให้เรามีความมุ่งมั่นในการผ่านโปรให้ได้และผ่านโปรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย กล่าวคือ การตั้งใจที่จะผ่านโปรจะทำให้การทดลองงานมีวิธีการไปถึงความสำเร็จได้ไวขึ้น

3.สร้าง First Impression ที่ดี

                เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการสร้าง First Impression เป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งในการทำให้เจ้านาย และเพื่อนร่วมงานประทับใจทั้งในเรื่องของบุคลิคภาพ การแต่งตัวต้องเรียบร้อยเหมาะสม และเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆของบริษัทต้องรักษาให้ดี เช่น กฎการขาด ลา มาสายที่ไม่ควรจะละเลย ควรมีเหตุผลที่เหมาะสมมากพออีกด้วย

4.โชว์ศักยภาพให้ผู้อื่นเห็น

                นอกจากนี้ หากเรารับผิดชอบงานของตัวเองได้ดีแล้ว เราอาจจะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้แสดงศักยภาพให้ผู้อื่นได้เห็นด้วยเช่นกันด้วยการอาสาช่วยงานของเพื่อนร่วมงานแต่อยู่ในขอบเขตความสามารถขของตนเอง เพื่อที่จะแสดงจุดแข็งของเราให้เพื่อนร่วมงานและเจ้านายได้เห็น

5.เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

                เพราะนอกจากจะทำงานเก่งแล้ว หากอยากผ่านโปรแบบเจ้านายปลื้มเป็นพิเศษนั้น ห้ามพลาดที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนั้นๆด้วย เหตุผลก็คือ หากผ่านโปรไปแล้ว การทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งจำเป็นจะต้องมีความอินกับวัฒนธรรมองค์กรหากต้องการจะเติบโตไปยาวๆ คนที่เข้ากับวัฒนธรรมนั้นย่อมมีแนวโน้มจะโตได้ไวมากกว่า

                ทั้ง 5 เคล็ดลับนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับการผ่านโปรอย่างมีประสิทธิภาพที่ไม่ว่าใครที่กำลังอยู่ในช่วงทดลองงานควรจะลองทำตาม เพื่อการผ่านโปรได้อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

cr : jobtopgun.com

10 ก.พ. 2565 ดู 1623 ครั้ง

Responsive image

5 เหตุผลทำไมคนทำงานยุค 5G ต้องมีทักษะ Reskill & Upskill!

                เพราะโลก 5G มันหมุนไวในทุกนาที ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ล้วนต้องอาศัยการปรับตัวทั้งนั้นเพื่อให้อยู่รอดกัน เช่นเดียวกันกับคนทำงานทุกคน ที่ต้องมีทักษะ Reskill และ Upskill สองอันนี้ควบคู่กันไป เพราะในอนาคต หากฝีมือการทำงานเราไม่มีการพัฒนา แน่นอนว่าสักวันจะต้องถูกแย่งงาน หรือถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ บทความนี้จะชี้ให้เห็น 5 เหตุผลทำไมคนยุค 5G ต้องมี 2 ทักษะนี้ ซึ่งทักษะแรก คือ การพัฒนาทักษะตัวเองจากทักษะเดิมที่มี เช่น เรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มเติม ส่วน Reskill คือ การสร้างทักษะใหม่เพื่อไปใช้กับบริบทอื่นของตำแหน่งงานเพื่อตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่นั่นเอง

1.ตอบโจทย์เทรนด์อนาคต

                เนื่องจากมีหลายๆสำนักได้คาดการณ์ไว้ว่าอนาคตจะมีการโยกย้าย หรือมีงานอื่นๆเข้ามาทดแทนมากถึง 75 ล้านตำแหน่งภายในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ประกอบกับมีการคาดไว้ว่าจะมีเทคโนโลยีและดิจิตอลเข้ามาขับเคลื่อนการในโลกแห่งการทำงานที่เกือบจะ 100%  รู้แบบนี้ หากไม่มี 2 ทักษะที่ว่า คุณก็อาจจะไม่ได้ไปต่อก็ได้นะคะ

2.พนักงานที่มีคุณค่าใครๆต้องการตัว

                หากอยากเป็นพนักงานทรงคุณค่าที่ใครๆต่างต้องการตัวและรู้เท่าทันโลกนั้น การ Upskill และ Reskill จึงเป็นอาวุธสำคัญที่จะต้องมี เพราะหากคุณพัฒนาตนเองเสมอ พร้อมมีทักษะที่โลก 5G ต้องการ ถึงแม้จะเข้ามาทำงานนานเท่าไหร่ก็ตามก็ยังสามารถนำพาองค์กรไปข้างหน้าได้

3.ก้าวไปล้ำหน้าคู่แข่ง

                เพราะอุตสาหกรรมมักจะมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ลองจินตนาการว่าหากองค์กรของเราถูกขับเคลื่อนด้วยพนักงานที่มีศักยภาพจากการ Reskill และ Upskill ตัวเองแล้วสามารถพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนไปได้ไวล้ำหน้าคู่แข่งอีกด้วย

4.ค้นพบความสามารถใหม่ๆ

                เพราะการ Reskill และ Upskill จะช่วยให้พนักงานแต่ละคนได้ความรู้ใหม่ๆติดตัว และมีโอกาสค้นพบความสามารถใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ และสามารถทำประโยชน์ให้องค์กรได้มากกว่าเดิมโดยที่บริษัทไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานหลายๆคน แต่มีเพียงพนักงานคนเดิมที่ได้ทักษะใหม่ๆติดตัวนั่นเอง

5.ยกระดับฐานเงินเดือน

                ปัจจุบันหลายองค์กรทั่วโลกเปิดกว้างเรื่องการพนักงานที่แม้ทำงานไม่ตรงกับสายงานที่เรียนมา แต่ได้ใช้ทักษะ Reskill และ Upskill การทำงานที่นอกเหนือจากสิ่งเราเรียนจบมาก็เป็นเรื่องง่าย เพราะจะมีการพัฒนาและหมั่นปรับปรุงทักษะอยู่เสมอและยังมีโอกาสสามารถยกระดับฐานเงินเดือนได้อีกด้วย

                ดังนั้น หากอยากจะอยู่รอดในยุค 5G ที่เทคโนโลยีเป็นบทบาทสำคัญนั้น คนทำงานทุกคนต้องรีบ Reskill และ Upskill กันเถอะค่ะ

cr : jobtopgun.com

26 ม.ค. 2565 ดู 1585 ครั้ง

Responsive image

5 วิธีจัดการงานแบบมือโปรอย่างไรไม่ให้งานล้นมือ

                ไหนใครเคยประสบปัญหาทำงานไม่ทันบ้างคะ? รับรองว่ามนุษย์เงินเดือนอาจจะเคยเจอกับปัญหานี้บ่อยๆ จนอาจทำให้กลับบ้านดึกๆดื่นๆ หรือต้องทำ OT กันให้วุ่นวายจนมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ดังนั้น บทความนี้จะมาบอกถึงวิธีการจัดการงานแบบมือโปรอย่างไรไม่ให้งานล้นมือ ซึ่งมี 5 วิธีให้ทำตามกันดังนี้ค่ะ

1.เรียงลำดับความสำคัญ

                การเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อน หลัง มักจะเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้การเคลียร์งานเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น เพราะเมื่อคุณมีงานที่ล้นมือ ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี วิธีเรียงลำดับความสำคัญจึงเป็นอีกทางที่จะช่วยให้คุณเคลียร์งานได้เสร็จตามลำดับก่อน หลังและไม่ลนอีกต่อไป

2.ทำ To-do-list 

                ต่อจากข้อแรกที่บอกไว้เรื่องการเรียงลำดับความสำคัญของงาน สิ่งที่ควรทำต่อคือ การทำ To-do-list โดยละเอียดว่าแต่ละงานมีขั้นตอนต้องทำงานส่วนไหนบ้าง ซึ่งการเขียน To-do-list ก็จะเป็นการเคลียร์งานในแต่ละวันให้เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

3.ตั้งเป้าหมายในแต่ละวัน

                นอกจากนี้ การตั้งเป้าหมายการเคลียร์งานในแต่ละวัน ก็จะเป็นการทำให้บรรยากาศในการทำงานของตัวเองไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะมีเป้าหมายในแต่ละวันกำหนดไว้นั่นเอง โดยการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันควรเป็นอะไรที่อิงพื้นฐานความเป็นไปได้ หรือ งานไหนที่เริ่มลงมือทำไปแล้วใกล้เสร็จ อาจจะตั้งเป้าหมายในแต่ละวันได้ว่าอยากจะมีภารกิจในการเคลียร์งานให้เสร็จจำนวนเท่าไหร่

4.รักษา life-balance ด้วย

                หากเราเคลียร์งานไม่เสร็จแล้วแบกมาทำต่อที่บ้านบ่อยๆจนเป็นเรื่องปกติ อาจทำให้องค์กรคิดว่าคุณบริหารจัดการเวลาทำงานได้ไม่ดี เพราะชั่วโมงทำงานก็ควรจะเคลียร์งานให้เสร็จ ไม่ควรจะแบกเอางานมาทำต่อที่บ้านจนทำให้ Work and Life Balance เสียไปนั่นเอง

5.ทำทันที

                คาถาที่จะทำให้การเคลียร์งานเสร็จได้ไวก็คือการ “ทำทันที” เนื่องจาก สาเหตุที่ทำให้พนักงานมีงานล้นมือ ก็คือ การผัดวันประกันพรุ่งนั่นเอง ดังนั้น การปั่นงานใน last minute และการเลื่อน deadline ไปเรื่อยๆจะไม่เกิดขึ้นหากเราปรับทัศนคติในการทำงานทีต้องทำงานชิ้นนั้นทันที เพื่อเตรียมตัวรับงานหรือความท้าทายใหม่ๆที่จะตามมานั่นเอง

                สำหรับใครที่งานล้นมือ ลองนำเอา 5 เทคนิคนี้ไปใช้ รับรองว่าจะช่วยให้คุณบริหารจัดการการทำงานได้อย่างดีขึ้นและงานเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจได้อย่างแน่นอน

cr : jobtopgun.com

25 ม.ค. 2565 ดู 1669 ครั้ง

บทความทั้งหมด

  Banner :: แบนเนอร์


  Link