กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนกาคต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566


4 ม.ค. 2567

รับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จังหวัดชายแดนกาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2) สำหรับนักเรียนที่ลามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดุมศึกษาได้ คุณสมบัติผู้สมัคร - ผู้สมัดรมีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล และสงขลา 4 อำเภอ ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี - บิดา หรือมารดา หรืออุปการะของผู้สมัดรมีภูมิลำเนาในพื้นที่ฯ ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี - ผู้สมัครเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ฯ โดยศึกษาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวตลอดหลักสูตร - ผู้สมัครเป็นผู้ที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้ และขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2566 ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด อว. และไม่ศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่องหรือเทียบโอน (ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.) - ผู้สมัครไม่อยู่ในสภาพรอพินิจ/วิทยาทัณฑ์ (Probation) - มีความประพฤติดี และขาดแดลนทุนทรัพย์ในการศึกษา - ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรับทุนการศึกษาต่อเนื่องอื่นใด หรือเดยได้รับทุน หรืออยู่ระหว่างการรับทุนโดรงการนี้มาก่อน สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 มกราคม 2567ณ งานแนะแนว อาคารกองพัฒนานักศึกษา โหร 073-299675

อ่าน 591 ครั้งรูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link