กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖


19 ก.พ. 2567

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖ ๖ ในวันจันทร์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕- เวลา ㆍ๘.๐๐ น. ๑๒.๓๐ น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่วิชาชีพ ให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะได้ทราบถึงข้อมูลสำคัญเพื่อการตัดสินใจในสาขาอาชีพที่ตนเอง สนใจรวมทั้งปลูกฝังให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษามีจิตสำนึกที่ดีในการประกอบอาชีพอย่างมีจรรยาบรรณ และ พร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงกำหนดให้นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ ๔ รหัส ๖๓ และ นักศึกษาปริญญาตรี ๔ ปีเทียบโอนรหัส ๖๕ ที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เข้าร่วม กิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยถือเป็นกิจกรรมบังคับซึ่งกองพัฒนานักศึกษาจะตรวจสอบ การเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

อ่าน 339 ครั้งรูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link