กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  เกี่ยวกับหน่วยงาน


ข้อมูลผู้บริหาร

Responsive image

ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

0894652200

(เบอร์ภายใน -)

bunsit.c@yru.ac.th

Responsive image

ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

0864800894

(เบอร์ภายใน 14001)

pennapa.k@yru.ac.th

Responsive image

นายอรุณ หนูสอน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

0869663220

(เบอร์ภายใน 14000)

arunnu60@gmail.com

Responsive image

นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว

รักษาการหัวหน้างนาพัฒนานักศึกษา

0873943732

(เบอร์ภายใน 14000)

Waejuhan.h@yru.ac.th

Responsive image

นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง

รักษาการหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา

0973596353

(เบอร์ภายใน 14400)

surasak.m@yru.ac.th

Responsive image

นางสาวจีราพร จินดาดวง

รักษาการหัวหน้างานแนะแนว

0872866128

(เบอร์ภายใน 14200)

jeraporn.p@yru.ac.th

  Banner :: แบนเนอร์


  Link