กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  เกี่ยวกับหน่วยงาน


บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

Responsive image

ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา

-

bunsit.c@yru.ac.th

Responsive image

ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

14001

pennapa.k@yru.ac.th

Responsive image

นายอรุณ หนูสอน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

14000

arunnu60@gmail.com

Responsive image

นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว

รักษาการหัวหน้างนาพัฒนานักศึกษา

14000

Waejuhan.h@yru.ac.th

Responsive image

นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง

รักษาการหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา

14400

surasak.m@yru.ac.th

Responsive image

นางสาวจีราพร จินดาดวง

รักษาการหัวหน้างานแนะแนว

14200

jeraporn.p@yru.ac.th

Responsive image

นางสาวสุไรนี มูซอ

นักวิชาการศึกษา

14200

suraini.m@yru.ac.th

Responsive image

นางจีระภา บุญเกตุ

นักวิชาการศึกษา

14300

jerapa.t@yru.ac.th

Responsive image

นายมูฮัมหมัด อาลี

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

14200

dtacshop1@hotmail.com

Responsive image

นายวัฒน์ บุญเกตุ

นักวิชาการศึกษา

14300

wat.b@yru.ac.th

Responsive image

นางสาวซีย๊ะ แมเลาะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

14000

seyah.m@yru.ac.th

Responsive image

นางสาวการีมะห์ มูซอ

นักสุขศึกษา

14400

karimah.m@yru.ac.th

Responsive image

นายสุไฮมี ลือโบะ

นักวิชาการศึกษา

14000

suhaimee.l@yru.ac.th

Responsive image

นายอานัส เบ็ญฮาวัน

นักวิชาการศึกษา

14000

anas.b@yru.ac.th

  Banner :: แบนเนอร์


  Link