กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  เกี่ยวกับหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา

กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูยะลา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูใหม่ โดยได้รับยกฐานะเป็นสำนักกิจการนักศึกษา มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายเลขานุการ
2. ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
3. ฝ่ายแนะแนวนักศึกษา
4. ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2542 สถาบันราชภัฏยะลาได้มีประกาศเรื่องโครงการสร้างการบริหารงานในสถาบันราชภัฏยะลา เพื่อให้การบริหารและการดำเนินกิจการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ มีความคล่องตัวและสามารถรองรับภารกิจของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสำนักกิจการนักศึกษาได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการ
2. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
3. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
4. กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
5. กลุ่มงานแนะแนวสนเทศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักกิจการนักศึกษาเป็น กองพัฒนานักศึกษา มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
2. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
3. ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
4. ฝ่ายแนะแนวและบริการอาชีพ

มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2549 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานพัฒนานักศึกษา
3. งานสวัสดิการนักศึกษา
4. งานแนะแนว

  Banner :: แบนเนอร์


  Link