กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 61 62 (ภาคปกติ) และรหัส 64 (เทียบโอน)


30 ม.ค. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาฯ พ.ศ.2562 (ฉบับแก้ไข) สำหรับนักศึกษารหัส 61 62 (ภาคปกติ) และรหัส 64 (เทียบโอน) สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

อ่าน 420 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link