กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปลี่ยนแปลงการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563


5 มิ.ย. 2563

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึง กฎ ระเบียบ วินัย ของมหาวิทยาลัย และรูปแบบการเรียนการสอน รวมทั้งการปรับตัวในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ไปแล้วนั้น แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จึงประกาศเปลี่ยนแปลงการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา และกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านระบบออนไลน์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 344 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link