กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พิธีเปิดงานโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา


4 มี.ค. 2564


พิธีเปิดงานโครงการยุวชนอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ 3 มี.ค.64 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนังกา ชั้น 3 อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงานโครงการยุวชนอาสา เพื่อผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 ที่มีคุณภาพและสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้วยการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษากับการปฏิบัติงานจริง ทำให้สามารถลดระยะเวลาเรียนในห้องเรียนให้น้อยลง และให้นิสิต/นักศึกษา ได้ฝึกประสบการณ์ในสาขาที่เรียนสู่การปฏิบัติผ่านโครงการที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการเชิงพื้นที่ของชุมชน โดยมี นายเดชรัฐ สิมศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกิตติ กิตติโชควัฒนา ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดร.ศิริชัย นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม ผู้รักษาการในตำแหน่งอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ
ดร.ภูริชาติ พรหมเต็ม ผู้รักษาการในตำแหน่งอำนวยการกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กล่าวว่า โครงการยุวชนอาสา เป็น 1 ใน 3 โปรเจคของโครงการยุวชนสร้างชาติ โดยเป้าหมาย คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศึกษาวิเคราะห์และประมวลผลของปัญหาชุมชนในชุมชนพื้นที่เป้าหมาย ที่มีปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ปัญหาคุณภาพชีวิตในมิติต่างๆ โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นที่ปรึกษา เป็นผู้นิเทศงาน และให้คำแนะนำกับกลุ่ม กำหนดให้นักศึกษาลงไปทำงานในพื้นที่ จำนวน 1 ภาคการศึกษา และประเมินผลการเรียนการสอนจากการทำงาน

อ่าน 260 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link