กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการตรวจติดตามความประพฤตินักศึกษา


11 ก.พ. 2563


หัวหน้างานเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการตรวจติดตามความประพฤตินักศึกษา

วันที่ 11 ก.พ. 63 เวลา 09.30 น ณ ห้องประชุมกานเฉ่า มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นายอรุณ หนูสอน หัวหน้างานบริหารทั่วไป และนายแวยูฮัน หะยีแวนาแว หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมประชุมทบทวนการปฏิบัติงานและจัดทำแผนการตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในเขตจังหวัดยะลา ในนามศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา. ทั้งนี้ พสน.เกิดขึ้นตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช้ 30 มี.ค 2547 โดยกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจรับผิดชอบหมวด 7 ว่าด้วยการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ซึ่งกำหนดให้มีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

อ่าน 267 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link