กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG INNO-DIY By YRU Station)


19 ส.ค. 2566


มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG INNO-DIY By YRU Station)

วันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมหลานซา กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมพิธีเปิดโครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG INNO-DIY By YRU Station) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมกรรมดังกล่าว กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG INNO-DIY) ส่งเสริมอาชีพและช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาและสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการท้องถิ่น สำหรับการดำเนินงานโครงการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG INNO-DIY By YRU Station) กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น ให้กับนักศึกษา จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรผลิตภัณฑ์ชุมชนแปรรูปจากสมุนไพร 2. หลักสูตรการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 2 มิติ ด้วยเทคนิคการเป่าและสลัดสี 3. หลักสูตรการออกแบบและขึ้นรูปชิ้นงานด้วยเครื่องตัดเลเซอร์ 4. หลักสูตรการผลิตเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์และแก้วศิลป์ และ 5. หลักสูตรอาหารอัตลักษณ์ชายแดนใต้เชิงสร้างสรรค์

อ่าน 259 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link