กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมโครงการวิศวกรสังคม


25 พ.ย. 2565


กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมโครงการวิศวกรสังคม

วันที่ 21-24 พ.ย. 2565 กองพัฒนานักศึกษา จัดอบรมโครงการวิศวกรสังคม ณ ห้องประชุม​ชั้น​ 5 อาคาร​โรงยิม​ กองพัฒนา​นักศึกษา​ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธาน พร้อมด้วยทีมวิทยากรนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา วิทยากร ทีมแม่ไก่ และนักศึกษาเข้าร่วมอบรม โดยโครงการวิศวกรสังคมเพื่อพัฒนาชายแดนใต้เป็นโครงการตามพระบรมราโชบายให้มีการ ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชุมชน เป็นแนวทางให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่ว ประเทศได้นำมาประยุกต์ใช้ ซึ่งโครงการมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยะลาได้ดำเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ.2563 ให้นักศึกษามีทักษะสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 โดย การบ่มเพาะนักศึกษาผ่านเครื่องมือ 7 เครื่องมือ คือ ฟ้าประทาน นาฬิกาชีวิต Onlife marketing / Cash flow for life / Timeline พัฒนาการ / Timeline กระบวนการ / และ Project การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษา ให้มีความรู้ ทักษะ และ คุณลักษณะของวิศวกรสังคม เป็นนักคิด นักสื่อสาร นักประสาน และนักนวัตกร

อ่าน 274 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link