กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)


31 ธ.ค. 2563

ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกาศรับสมัครนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนดี และมีความประพฤติดีที่ศึกษาอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการ ขาดแคลนเพื่อรับทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้) รายละเอียดดังแนบ

อ่าน 282 ครั้งรูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link