กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 ภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา


2 มิ.ย. 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี รหัส 66 ภาคปกติ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม, กิจกรรมอบรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ และอัตลักษณ์บัณฑิต สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 213 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link