กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษามาติดต่อขอรับชุดกิจกรรม


30 พ.ย. 2563

ประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาติดต่อขอรับชุดกิจกรรมได้ ณ หน่วยสิทธิประโยชน์และรายได้ อาคาร 18 ในวัน และ เวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นี้เท่านั้น
ขั้นตอนการติดต่อขอรับชุดกิจกรรม
1. แสดงบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
2. ยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุรหัสสั่งซื้อชุดกิจกรรม

อ่าน : 999 ครั้ง


เอกสารแนบ

ดาวน์โหลด click 515_file_16067105030.pdf

ดาวน์โหลด click 515_file_16067105031.pdf


รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link