กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กิจกรรมอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "สร้างภูมิ คุ้มกันบุหรี่และยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2565


27 เม.ย. 2565


กิจกรรมอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "สร้างภูมิ คุ้มกันบุหรี่และยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมออนไลน์ในหัวข้อ "สร้างภูมิ คุ้มกันบุหรี่และยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2565 วันนี้ (26 เมษายน 2565) ที่ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมในหัวข้อ"สร้างภูมิ คุ้มกันบุหรี่และยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมกันนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร โดย อาจารย์สุรเดช สุวรรณชาตรี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย บรรยายเรื่อง “เขตปลอดภัย มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่” และ คุณอวาทิพย์ แว นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โรงพยาบางศูนย์ยะลา บรรยายเรื่อง “สร้างภูมิอย่างไรให้ปลอดภัยจากบุหรี่และยาเสพติด" ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา กล่าวว่า กองพัฒนานักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรมสร้างภูมิ คุ้มกันบุหรี่และยาเสพติด" ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ทั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจากทั้ง 4 คณะ จำนวน 1,500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพิษภัยของบุหรี่และยาเสพติด ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสำนึก มีความภาคภูมิใจในตนเอง ด้วยการไม่พึ่งพาหรือเกี่ยวข้องกับอบายมุขและสารเสพติด และเพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นสถาบันการศึกษาปลอดบุหรี่และสารเสพติด

อ่าน 282 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link