กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

โครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563


5 ม.ค. 2564

รับสมัครนักศึกษาที่มีความประสงค์รับทุนการศึกษาตามโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนิสิตนักศึกษาพิการในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและส่งใบสมัครขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 มีนาคม 2563 ที่งานแนะแนว กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 276 ครั้งรูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link