กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชาสัมพันธ์เชิญนศ. เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21


21 ม.ค. 2563

ประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาตามกรอบศตวรรษที่ 21 เรื่อง ภาวะผู้นำสำหรับการทำงานในโลกยุคดิจิตอล (Leadership in the Digitalized Word of Work) นักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถอ่านรายละเอียดดังเอกสารแนบ

อ่าน 277 ครั้ง


เอกสารแนบ

รูปภาพ

ไม่มีรูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link