กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

คณะอาสาสมัครโครงการกองทุนศึกษา ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน


21 ก.พ. 2563


คณะอาสาสมัครโครงการกองทุนศึกษา ตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชทาน

วันนี้ (20ก.พ.63) ที่ ห้องประชุมซานถัวร์ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นเกียรติกล่าวต้อนรับ คุณสุนันทา แสงทอง และคณะ คณะอาสาสมัครโครงการกองทุนศึกษา ในการเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจนักศึกษาทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระดับอุดมศึกษา มีนักศึกษา จำนวน 2 คน ได้รับทุนดังกล่าว คือ น.ส.อาดียา แวนะไล นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรภาษามลายู และ น.ส.ลัยลา สะมะแอ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมี อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาทุน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดูแลทุนการศึกษา เข้าร่วมต้อนรับคณะในครั้งนี้ ด้วย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้คณะองคมนตรี ดำเนินการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาเป็นตัวอย่างการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างยั่งยืน ให้ครูมีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูที่ดี รวมทั้งให้เด็กนักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถเป็นพลเมืองที่ดี มีทัศนคติที่ถูกต้อง มีความพร้อม และมีการงานที่ดีต่อไป ในการนี้ โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกันระหว่างสำนักงานโครงการกองทุนการศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยสำนักงานกองทุนฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้รับทุนและสนับสนุนเงินทุนการศึกษาต่อเนื่องให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ยากจนเพื่อรับทุนการศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในสายสามัญ หรือ ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสายอาชีพ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่ดูแลผู้รับทุนในระดับอุดมศึกษา โดยมีนักเรียนทุนในโครงการดังกล่าวได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่าน 284 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link