กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปี พ.ศ.2566


7 ก.ย. 2566


กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปี พ.ศ.2566

วันที่ 7 กันยายน 2566 กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจําปี พ.ศ.2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฝ่ายต่างๆ ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมการประชุม เพื่อรายงานความพร้อมและซักซ้อมแผนในการดำเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอฉายภาพยนตร์ อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ่าน 408 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link