กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง การผ่อนพันการเข้ารับราชการทหาารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2567


2 พ.ย. 2566

ให้นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี ๒๕๖๗ มาติดต่อขอรับแบบฟอร์มการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการพร้อมส่งหลักฐานการผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร ฯ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ กองพัฒนานักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร (นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง) โทร. ๑๙๗ - ๓๕๙๖๓๕ต โดยให้เตรียมเอกสารการผ่อนผัน ฯ ดังต่อไปนี้ ๑. สำเนา สด. ๓๕ จำนวน ๒ ฉบับ ๒. สำเนา สด. ๙ จำนวน ๒ ฉบับ ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ๔. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ อื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

อ่าน 1141 ครั้งรูปภาพ

ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link