กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตรวจเยี่ยม​ทุนการศึกษา​สมเด็จ​พระบรมโอรสาธิราชฯ


17 พ.ย. 2563


ตรวจเยี่ยม​ทุนการศึกษา​สมเด็จ​พระบรมโอรสาธิราชฯ

วันนี้ (8 กันยายน​ 2563 เวลา 10.30 น.) นางกนกลักษณ์ บุญปถัมถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา และคณะดำเนินการตรวจเยี่ยม ติดตามนักเรียนทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและแก้ปัญหาด้านการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียนทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา อาคาร Student Union มีนักศึกษาเข้ารับการตรวจเยี่ยม จำนวน 2 คน คือ นางสาวนาเดีย สาและ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปีที่ 4 และ นางสาวซียานา หะยีดอเลาะ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ่าน 263 ครั้ง


รูปภาพ


ย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link