กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับศูนย์จิตอาสา ชมรม มรย.จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566


13 ต.ค. 2566


กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับศูนย์จิตอาสา ชมรม มรย.จิตอาสา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 รองศาสตราจารย์วาสนา พิทักษ์ธรรม ผู้ช่วยธิการบดีฝ่ายพัฒนาและเสริมสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต พร้อมด้วนนายอานัส เบ็ญฮาวัน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ที่ปรึกษาชมรม นำนักศึกษาจำนวน 80 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณา และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี ว่า "วันนวมินทรมหาราช" ซึ่งแปลว่า วันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่

อ่าน 348 ครั้งย้อนกลับ

  Banner :: แบนเนอร์


  Link