กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  Hostnews : ข่าวเด่น


Responsive image

รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารและบุคลากรเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้เกณฑ์ EdPEx วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2567 ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาทักษะผู้บริหารและบุคลากรเพื่อรับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้เกณฑ์ EdPEx หัวข้อ "การจัดทำโครงร่างองค์กรและแผนพัฒนาคุณภาพ" วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร จันทโชติ สังกัดมหาวิทยาลัยทักษิณ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญดาว แจ่มแจ้ง สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร เพื่อให้ผู้บริหารและผู้ที่รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน และมีระบบปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx) ตามแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ณ ห้องประชุมออเรียลทัล ชั้น ๔ โรงแรมสยามออเรียลทัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

19 ก.พ. 2567

Responsive image

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมส่งเสริมวินัยจราจรนักศึกษา เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร อย่างถูกต้อง และปลอดภัยใ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ ดร.สุรเดช สุวรรณชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กิจการสภาและกฎหมาย ได้รับมอบหมายจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมส่งเสริมวินัยจราจรนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยอธิการบดี บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยนางสาวจีราพร จินดาดวง รักษาการหัวหน้างานแนะแนว กล่าวรายงาน กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมส่งเสริมวินัยจราจรนักศึกษา โดยความห่วงใยนักศึกษาในเรื่องความปลอดภัย การจอดรถ การขับขี่รถ ภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะ รู้จัก และสร้างความเข้าใจในกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างวินัยจราจร อย่างถูกต้อง และปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ลดปัญหาอุบัติเหตุนักศึกษาบนท้องถนน อีกด้วย การจัดอบรมในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้

16 ก.พ. 2567

Responsive image

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 วันนี้ (15 กุมภาพันธ์ 2567) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมคณะกรรมการคัดเลือกนนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเสนอรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกระดับภาค ทั้งนี้มีนักศึกษาส่งผลงานเพื่อเข้าร่วมประเมินในครั้งนี้ จำนวน 3 คน และคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 1 คน เพื่อเข้ารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ต่อไป

15 ก.พ. 2567

ข่าวเด่นทั้งหมด

  News : ประชาสัมพันธ์


21 ก.พ. 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ปีการศึกษา 2567
20 ก.พ. 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา งดใช้สนามกีฬา YRU Stadium ชั่วคราว
19 ก.พ. 2567 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
16 ก.พ. 2567 ประกาศรายชื่อนักศึกษาผ่านการประเมินคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
12 ม.ค. 2567 ประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
14 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
2 พ.ย. 2566 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง การผ่อนพันการเข้ารับราชการทหาารกองประจำการสำหรับนักศึกษา ประจำปี 2567
ข่าวทั้งหมด

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


Responsive image Responsive image Responsive image
การดำเนินงาน
การให้บริการ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ


Facebook


  YRU Stadium : สนามกีฬาฟุตบอล


  ตารางการใช้งานโรงยิมและพื้นที่ต่างๆ


ตารางการใช้สนามกีฬาโรงยิม

ตารางการใช้ลานกิจกรรมชั้น 1

ห้องประชุมชั้น 2 ข้างห้องชมรมนักศึกษา

ห้องสืบค้นข้อมูล ข้างห้อง อบศ.

สนามฟุตซอลข้างอาคาร 20

สนามเปตอง

สนามเปตอง

  Calendar : ปฏิทินกิจกรรม


แสดงทั้งหมด

  Video


อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม

องค์การบริหารนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหกรรมกิจกรรมและวัฒนธรรม วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงความสามารถ และความถนัดของตนเอง พัฒนาทักษะความรู้ด้านวิชาการ และได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์มหาวิทยาลัย

มรย.จิตอาสา จิตอาสาพระราชทานและนักศึกษา มรภ.ยะลา จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เนื่องในวันครู ประจำปี 2563

เปิดศูนย์จิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

การจัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินกิจกรรมสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมุ่งปลูกจิตสำนึกด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และด้านจิตอาสาให้แก่นักศึกษา

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562

จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมวันราชภัฏ ประจำปี 2562

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานนาม ราชภัฏ ให้แก่ชาววิทยาลัยครู

ปฐมนิเทศผู้กู้รายเก่า มรย.ประจำปีการศึกษา 2561

การปฐมนิเทศผู้กู้รายเก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ประสงค์จะกู้ยืมเงินประจำปีการศึกษา 2561

ตัวอย่างหลักฐานใบสมัครขอกู้ยืมเงิน กยศ.

อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมหลักฐานเพื่อความพร้อมในการยืมเงินกยศ.ผ่านทางมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่าน กยศ.

อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนขอรหัสผ่านครั้งแรกสำหรับผู้กู้ที่ยังไม่เคยเข้าใช้งานระบบกยศ.จากส่วนกลาง

  YRU Alumni : ศิษย์เก่าราชภัฏ


บุคคลตัวอย่าง/ศิษย์เก่าดีเด่น

Banner

ประเมินความพึงพอใจศิษย์เก่า

Banner

  VDO


โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร? 20 อาชีพน่าสนใจ ในยุคสมัยของโดราเอมอน

#Rerun เอพิโสดที่ว่าด้วยศัพท์อาชีพการงานเฟี้ยวๆ ที่นอกเหนือไปจากทีชเชอร์ ด๊อกเตอร์ ต่างๆ ลองมองไปในอนาคตกันว่าตั้งแต่ปี 2020 นี้ไปจนถึงปีเกิดของโดราเอมอน (ซึ่งคืออีกไม่ถึงร้อยปีแล้วนะ) เด็กที่เกิดในช่วงสิบปีนี้อาจได้โตขึ้นไปประกอบอาชีพฮิตอะไรกันบ้าง

THE STANDARD PODCAST : EYE-OPENING FOR YOUR EARS พอดแคสต์จากสำนักข่าว THE STANDARD

cr : THE STANDARD 

10 ก.พ. 2565 ดู 1263 ครั้ง

วีดีโอทั้งหมด

  Interesting Article : บทความน่าสนใจ


Responsive image

อาชีพ Costume Designer ผู้อยู่เบื้องหลังของเสื้อผ้าที่โดดเด่น

                อาชีพ Costume Designer นับเป็นอีกหนึ่งอาชีพในฝันสำหรับใครที่เรียนจบด้านออกแบบมาโดยตรง แต่น้อยคนนักที่จะสามารถทำงานสายอาชีพนี้ได้ เนื่องจากสังคมคนทำงาน Costume Designer จะค่อนข้างเล็กกว่ากลุ่มสังคมคนเรียนออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นดีไซน์ ดังนั้นการจะสมัครงานอาชีพนี้ จึงค่อนข้างลำบากยากสักหน่อย ที่สำคัญคุณต้องพิสูจน์ฝีมือของคุณให้บริษัทเห็นจริง ๆ จึงจะได้รับความไว้วางใจให้ช่วยออกแบบเสื้อผ้าสำหรับตัวละครในภาพยนตร์และซีรีส์

งาน Costume Designer ต้องทำอะไรบ้าง?

                คนทำงาน Costume Designer ทุกคนจะมีหน้าที่หลัก ๆ ในการออกแบบเครื่องแต่งกายตัวละครในภาพยนตร์หรือซีรีส์ในแต่ละฉาก ไม่ใช่เพียงแค่ออกแบบเครื่องเสื้อผ้าเท่านั้น แต่จะครอบคลุมถึงการออกแบบเครื่องประดับเพื่อให้เหมาะสมกับบทและแครักเตอร์ของตัวละครมากที่สุด ซึ่งขั้นตอนการทำงานของอาชีพ Costume Designer จะเริ่มต้นจากการอ่านบทและสคริปต์ของตัวละคร เพื่อมองหาว่าตัวละครแต่ละตัวจะอยู่ในยุคสมัยไหน มีการแต่งตัวอย่างไร เพราะการแต่งกายในแต่ละยุคสมัยจะมีเอกลักษณ์และความแตกต่างกันพอสมควร เมื่อทำการวิเคราะห์และศึกษาอย่างละเอียด แล้วจึงเริ่มต้นวางแผนและออกแบบ Costume

สิ่งสำคัญสำหรับคนที่อยากทำงาน Costume Designer ทุกคนต้องรู้

  • เทรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นในกระแส

                เป็นที่รู้กันอยู่ว่า คนทำงาน Costume Designer ควรเป็นคนที่เรียนจบด้านออกแบบมาจะมีโอกาสที่ดีมากกว่า แต่ก็ใช่ว่าไม่ได้จบด้านนี้มาจะทำงานอาชีพนี้ไม่ได้เลยนะ แต่คนทำงาน Costume Designer ทุกคน แม้ว่าจะจบหรือไม่จบด้านออกแบบ แต่จะต้องเป็นคนที่คอยอัปเดตเทรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นในกระแสตามนิตยสาร หรือรายการแฟชั่นอยู่ตลอดเวลา เพื่อเตรียมพร้อมออกแบบเสื้อผ้าให้ทันสมัย และเข้ากับเทรนด์ในตอนนั้น

  • เวลางานไม่เป็นเวลา

                อาชีพ Costume Designer จะมีเวลาทำงานคล้ายกับกลุ่มอาชีพในกองถ่ายภาพยนตร์ ซึ่งมีเวลาทำงานไม่ค่อยเป็นเวลา ไม่มีเวลาตายตัว จะขึ้นอยู่กับเวลาถ่ายภาพยนตร์ในแต่ละวัน ฉะนั้นคนที่อยากทำงานอาชีพนี้จะต้องยอมรับในจุดนี้ให้ได้

  • จงทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว

                คนทำงาน Costume Designer ทุกคนจะต้องเริ่มจากศูนย์ จุดเริ่มต้นทุกคนจะต้องเริ่มเรียนรู้งานจากรุ่นพี่ในที่ทำงานเสียก่อน แรกเริ่มคงไม่มีใครไว้ใจให้คุณเริ่มออกแบบ Costume หรอก คุณต้องเริ่มต้นฝึกงานกับคนอื่น เพื่อเรียนรู้สไตล์การทำงานเสียก่อน ฉะนั้นจงทำตัวให้เป็นน้ำไม่เต็มแก้ว พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่ทีมจะพร้อมสอนคุณอยู่ตลอด

ถ้าจะสมัครงาน Costume Designer ต้องทำอย่างไร?

                การสมัครงานอาชีพ Costume Designer จะค่อนข้างแตกต่างจากอาชีพอื่นสักหน่อย เพราะสายงานนี้ส่วนใหญ่ จะสมัครงานผ่านการแนะนำของคนรู้จักในวงการ หรือคนที่มองเห็นความสามารถของตัวผู้สมัครงานจริง ๆ แต่หากใครที่ยังไม่มีผลงาน ยังไม่มีคอนเนกชั่นเลย ก็ไม่ต้องท้อนะ ไม่ใช่ว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ทำงานอาชีพ Costume Designer เลย แต่เราขอแนะนำอีกวิธีหนึ่งในการสมัครงานอาชีพนี้ คือการเริ่มต้นลงมือเก็บเกี่ยวประสบการณ์และสร้างผลงาน สร้างชื่อเสียงของตัวคุณเอง โดยการเริ่มต้นสมัครงานในบริษัทที่มีฝ่าย Costume เสียก่อน หรือตามแบรนด์บริษัทเสื้อผ้าที่มีชื่อเสียง เพื่อเรียนรู้การทำงาน และสร้างคอนเนกชั่นของตัวคุณเองด้วย

                ใครหลายคนที่กำลังสนใจทำงานอาชีพ Costumer Designer จะมองเห็นภาพรวมและช่องทางการเริ่มต้นสมัครงาน Costume Designer กันมากยิ่งขึ้น หากใครตั้งใจที่อยากจะทำงานอาชีพนี้จริง ๆ ก็ขอให้จงอย่ายอมแพ้ อย่าย่อท้อ ให้ขยันตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ เริ่มต้นสร้างผลงานของตัวเองให้เป็นที่รู้จัก แล้วรับรองว่าสักวันคุณจะได้ทำงานในอาชีพตามใจฝันอย่างแน่นอน

istanbul escort | gay porno | turk porno | anal porno | zenci escort | porno film | istanbul escort | rus porno | vip escort | atasehir escort | umraniye escort | taksim escort | sisli escort | maslak escort | taksim escort | besiktas escort | umraniye escort | umraniye escort | sisli escort

1 เม.ย. 2566 ดู 2601 ครั้ง

Responsive image

นักพิสูจน์อักษรอาชีพสำหรับคนที่มีใจรักในภาษา

               นักพิสูจน์อักษร อาชีพสำหรับคนที่ต้องเก่งภาษาอย่างแท้จริง ซึ่งเชื่อว่าใครหลายคนคงคิดว่า อาชีพนี้มีหน้าที่เพียงแค่ตรวจอักษรและการสะกดคำของหนังสือและเอกสารต่าง ๆ แต่เราขอบอกไว้ก่อนเลยว่า งานของนักพิสูจน์อักษรแท้จริงแล้ว ยังมีอีกมากกว่านั้น เพราะนักพิสูจน์อักษรจะต้องคอยตรวจสอบรูปประโยคของภาษาว่ามีความถูกต้อง สมเหตุสมผลหรือไม่ จัดเรียงถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ของภาษาหรือไม่ เพื่อเป็นการช่วยตรวจสอบหนังสือและเอกสารเบื้องต้นก่อนส่งให้กองบรรณาธิการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

คนทำงานนักพิสูจน์อักษรควรมีลักษณะและคุณสมบัติอย่างไร?

  • นักพิสูจน์อักษรจะต้องมีใจรักในภาษา

                การที่จะต้องอ่านหนังสือและเอกสาร โดยตรวจสอบอักษร การสะกดคำและรูปประโยคทุกบรรทัดในทุก ๆ หน้าของหนังสือ ถือเป็นงานที่หนักพอสมควรสำหรับคนที่ไม่ชอบการทำงานที่เกี่ยวกับภาษา เพราะการจะตรวจสอบงานพวกนี้ต้องใช้ทักษะทางด้านภาษาที่สูงพอสมควร หากใครที่ไม่ชอบภาษา ขอบอกเลยว่า เหนื่อยแน่นอน

  • นักพิสูจน์อักษรจะต้องรักการอ่านเป็นชีวิตจิตใจ

                นักพิสูจน์อักษรต้องอ่านหนังสือทุกหน้าอย่างละเอียด ฉะนั้นอาชีพนี้จึงเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจเลยละ คุณจะได้อ่านหนังสือหลากหลายแนว ไม่ใช่แค่แนวที่ตัวเองสนใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่แนวอื่น ๆ ก็ต้องอ่าน ฉะนั้นหากใครไม่ชอบอ่านหนังสือ รับรองคุณจะอ่านหนังสือไม่จบเล่มอย่างแน่นอน

  • นักพิสูจน์อักษรจะต้องรอบคอบและช่างสังเกต

                ความรอบคอบและช่างสังเกต คือคุณลักษณะที่นิยามอาชีพนักพิสูจน์อักษรอย่างแท้จริง คนทำงานอาชีพนี้ทุกคนจะต้องละเอียดรอบคอบเป็นอย่างมาก เพราะต้องตรวจสอบภาษาก่อนส่งให้บรรณาธิการคัดกรองต่อไป

  • นักพิสูจน์อักษรจะต้องมีความอดทนสูง

                อาชีพนักพิสูจน์อักษรต้องทำงานหนักไม่ต่างจากอาชีพอื่น ๆ เลยละ ที่สำคัญฐานเงินเดือนก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ ฉะนั้นคนทำงานอาชีพนี้จะต้องมีความอดทนสูง และมีใจรักในอาชีพจริง ๆ จึงจะอยู่รอดต่อไปได้

อยากทำงานนักพิสูจน์อักษรต้องทำอย่างไร?

                อาชีพนักพิสูจน์อักษร จะต้องทำงานเกี่ยวกับการภาษาตลอดเวลา ฉะนั้นคนที่อยากทำงานในสายอาชีพนี้ ก็ควรที่จะต้องเรียนจบจากสาขาอักษรศาสตร์ หรือด้านภาษาโดยเฉพาะ แต่ก็ไม่เสมอไปเช่นกัน หากใครที่สามารถขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตัวเอง จะจบจากสาขาไหนก็ไม่สำคัญ หากคุณเก่งจริงและมีความรู้จริง ก็สามารถทำงานนักพิสูจน์อักษรได้ทั้งนั้น

                อย่างไรก็ตามที่เราแนะนำให้คุณควรเรียนจบด้านภาษาโดยเฉพาะ เพราะจะถือเป็นข้อได้เปรียบในตอนสมัครงาน เนื่องจากโดยส่วนใหญ่แล้ว ฝ่ายบุคคลของบริษัทหรือองค์กรที่สายอาชีพนี้ต้องทำงาน ส่วนใหญ่จะเปิดรับหรือให้โอกาสคนที่จบด้านภาษาโดยตรงก่อน แต่หากใครที่ไม่ได้จบโดยตรงมา แต่โปรไฟล์เรซูเม่ของคุณโดดเด่นก็มีโอกาสสมัครงานได้ไม่ต่างกัน แค่ถือเป็นข้อได้เปรียบเล็ก ๆ น้อย ๆ เท่านั้นเอง

                เชื่อว่าใครหลายคนที่กำลังวางแผนชีวิตและสนใจสมัครงานนักพิสูจน์อักษร จะเข้าใจเกี่ยวกับสายอาชีพนี้กันมากยิ่งขึ้น อาชีพนี้เป็นหนึ่งอาชีพที่เหมาะสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสือมาก ๆ เพราะคุณจะได้อ่านหนังสือในทุก ๆ วัน รับรองคงมีความสุขกับชีวิตการทำงานอย่างแน่นอน อย่ารอช้าหากคุณเป็นคนนั้น ก็รีบสมัครงานนักพิสูจน์อักษรกันได้เลย

istanbul escort | gay porno | turk porno | anal porno | zenci escort | porno film | istanbul escort | rus porno | vip escort | atasehir escort | umraniye escort | taksim escort | sisli escort | maslak escort | taksim escort | besiktas escort | umraniye escort | umraniye escort

 

1 เม.ย. 2566 ดู 2273 ครั้ง

Responsive image

เส้นทางสู่การเป็นนักออกแบบแฟชั่นมืออาชีพ

                อาชีพนักออกแบบแฟชั่น นับเป็นอาชีพในฝันของคนที่ชื่นชอบแฟชั่นกันทุกคน แต่น้อยคนนักที่จะสามารถทำงานเป็นนักออกแบบแฟชั่นได้จริง ๆ เนื่องจากสายอาชีพนี้จะต้องใช้ทักษะและความสามารถเฉพาะทางที่สูงมาก แต่ก็ใช่ว่าจะต้องเป็นคนที่เกิดมาพร้อมพรสวรรค์เท่านั้น ใครที่อยากทำงานนักออกแบบแฟชั่น ก็สามารถขยันตั้งใจศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อเตรียมพร้อมสมัครทำงานนักออกแบบแฟชั่นได้เช่นกัน ยิ่งในสมัยนี้มีหลายสถาบันการศึกษาได้เปิดหลักสูตรเฉพาะทางในด้านการเรียนออกแบบแฟชั่นโดยเฉพาะ ทำให้เส้นทางสู่การเป็นนักออกแบบแฟชั่นมืออาชีพยิ่งเปิดกว้างมากขึ้นกว่าแต่ก่อน โดยการทำงานของนักออกแบบแฟชั่นมืออาชีพนั้น จะแบ่งออกเป็น 5 หน้าที่ด้วยกัน

1. เริ่มต้นหัดออกแบบและสเก็ตช์ภาพ

                ความคิดริเริ่มเป็นทักษะที่นักออกแบบแฟชั่นทุกคนต้องมี โดยเฉพาะการริเริ่มต้นฝึกหัดออกแบบและสเก็ตช์ภาพเสื้อผ้าแฟชั่นทั่วไป เพื่อฝึกฝนทักษะการวาดภาพแบบของเสื้อผ้าสไตล์ของตัวเอง โดยความคิดริเริ่มที่มาเป็นแรงบันดาลใจในการกำหนดแบบเสื้อผ้าต่าง ๆ อาจจะมาจากสิ่งที่พบเจอในชีวิตประจำวัน แล้วจึงนำมาวาดออกแบบเป็นแบบเสื้อผ้า เพื่อจัดลำดับขั้นตอนในการทำ และจึงเริ่มต้นลงสี

2.การทำแพตเทิร์น

                นักออกแบบแฟชั่น จะต้องหัดทำแพตเทิร์นของเสื้อผ้าตามแบบภาพที่ได้สเก็ตช์ไว้ ซึ่งการทำแพตเทิร์นจะแบ่งออกเป็น 2 วิธี ด้วยกัน ได้แก่ การวาดแพตเทิร์นลงบนกระดาษทำแพตเทิร์น ซึ่งวิธีนี้จะเหมาะกับนักออกแบบแฟชั่นที่มีความชำนาญแล้ว และวิธีการวาดแพตเทิร์นลงบนโปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในการออกแบบแพตเทิร์นเสื้อผ้า ซึ่งเหมาะกับนักออกแบบแฟชั่นมือใหม่ เพราะสามารถแก้ไขแบบได้ง่าย และจะแก้กี่รอบก็ได้

3.ลองฟิตติ้งหรือทดลองสวมใส่จริง

                หากใครที่เคยสั่งตัดชุดเสื้อผ้า หลังจากวัดตัวกันแล้วซักระยะเวลาหนึ่ง จะต้องเคยเข้าไปทดลองสวมใส่เสื้อผ้าที่ตัดเย็บชั่วคราวกันมาไม่มากก็น้อย ขั้นตอนนี้จะเป็นการวัดว่าขนาดของเสื้อผ้าที่ตัดออกมา พอดี ฟิตไป หรือหลวมจนไม่สวยหรือไม่ เพื่อให้ช่างตัดเย็บและนักออกแบบแฟชั่นตรวจสอบความสวยงาม แล้วจึงนำชุดเหล่านั้นกลับไปแก้ไขต่อไป

4.เริ่มต้นตัดเย็บและผลิต

                หลังจากทำแพตเทิร์นและฟิตติ้งเสร็จแล้ว นักออกแบบแฟชั่น จะต้องลงมือผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเหล่านั้นด้วยตัวเอง เพราะต้องใช้ความชำนาญและทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนัก เพราะในบางครั้งระหว่างการผลิตอาจเกิดปัญหาขึ้น นักออกแบบแฟชั่นจึงต้องคอยหาวิธีแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเหล่านั้น เพื่อให้เสื้อผ้าออกมาสวยงาม ตรงตามแบบมากที่สุด

5.อัปเดตเทรนด์แฟชั่นและหมั่นฝึกฝน

                การอัปเดตเทรนด์แฟชั่นตลอดเวลา จะช่วยให้นักออกแบบแฟชั่นเข้าใจในกระแสของกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น สามารถสร้างแรงบันดาลใจ และออกแบบเสื้อผ้าแฟชั่นได้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้ามากที่สุด

                และนี่ก็คือลักษณะการทำงานและเส้นทางที่นักออกแบบแฟชั่นทุกคนต้องพบเจอ สำหรับใครที่กำลังสนใจทำงานนักออกแบบแฟชั่น ก็จงหมั่นฝึกฝนตัวเองให้พร้อม หากใครที่รู้ตัวว่ายังขาดทักษะเหล่านี้ ก็ให้ไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันด้วยนะ เมื่อพร้อมแล้วก็ให้สมัครงานนักออกแบบแฟชั่นกันได้เลย เชื่อเถอะว่า หากคุณขยันและพยายามอย่างแท้จริง การสมัครงานทำเป็นนักออกแบบแฟชั่นก็ไม่ยากเกินความพยายามอย่างแน่นอน

istanbul escort | gay porno | turk porno | anal porno | zenci escort | porno film | istanbul escort | rus porno | vip escort | atasehir escort | umraniye escort | taksim escort | sisli escort | maslak escort | taksim escort | besiktas escort | umraniye escort | umraniye escort | sisli escort

1 เม.ย. 2566 ดู 1412 ครั้ง

บทความทั้งหมด

  Things to Know : เรื่องน่ารู้


Responsive image

5 เคล็ดลับทำให้ผ่านโปรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรให้เจ้านายรัก

                หากคุณเป็นนักศึกษาจบใหม่ หรือคนทำงานที่เพิ่งจะเปลี่ยนงานและกำลังอยู่ช่วงเวลา “ทดลองงาน” ซึ่งโดยปกติแล้ว บริษัทหลายๆที่จะมีเกณฑ์การผ่านโปรในระยะเวลาประมาณ​ 3-4 เดือน และหากคุณกำลังมองหาวิธีผ่านโปรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรให้เจ้านายรัก ตามมาอัพเดตในบทความนี้ได้เลยค่ะ มาทำช่วงเวลาทองนี้ให้เป็นเวลาสำคัญที่จะทำให้เจ้านายตัดสินใจจ้างหลังจากพ้นช่วง Probation กันเถอะ

1.แสดงศักยภาพเต็มที่

                สิ่งที่ต้องทำคือ ต้องทำความเข้าใจกับรายละเอียดงานของเราที่ได้รับมอบหมายอย่างถ่องแท้ ทำงานของตัวเองออกมาให้ดีที่สุด แสดงศักยภาพของตัวเองให้เต็มที่และอย่าลืมพัฒนาฝีมือของตนเองเสมอโดยการถาม feedback จากเจ้านาย เพื่อนร่วมงาน เพื่อนำมาปรับปรุงเนื้องานของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น

2.ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน

                การตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนในการผ่านโปรอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นการกระตุ้นให้เรามีความมุ่งมั่นในการผ่านโปรให้ได้และผ่านโปรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย กล่าวคือ การตั้งใจที่จะผ่านโปรจะทำให้การทดลองงานมีวิธีการไปถึงความสำเร็จได้ไวขึ้น

3.สร้าง First Impression ที่ดี

                เรื่องเล็กๆน้อยๆที่ไม่ควรมองข้าม เพราะการสร้าง First Impression เป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งในการทำให้เจ้านาย และเพื่อนร่วมงานประทับใจทั้งในเรื่องของบุคลิคภาพ การแต่งตัวต้องเรียบร้อยเหมาะสม และเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆของบริษัทต้องรักษาให้ดี เช่น กฎการขาด ลา มาสายที่ไม่ควรจะละเลย ควรมีเหตุผลที่เหมาะสมมากพออีกด้วย

4.โชว์ศักยภาพให้ผู้อื่นเห็น

                นอกจากนี้ หากเรารับผิดชอบงานของตัวเองได้ดีแล้ว เราอาจจะสร้างโอกาสให้ตัวเองได้แสดงศักยภาพให้ผู้อื่นได้เห็นด้วยเช่นกันด้วยการอาสาช่วยงานของเพื่อนร่วมงานแต่อยู่ในขอบเขตความสามารถขของตนเอง เพื่อที่จะแสดงจุดแข็งของเราให้เพื่อนร่วมงานและเจ้านายได้เห็น

5.เข้ากับวัฒนธรรมองค์กร

                เพราะนอกจากจะทำงานเก่งแล้ว หากอยากผ่านโปรแบบเจ้านายปลื้มเป็นพิเศษนั้น ห้ามพลาดที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรนั้นๆด้วย เหตุผลก็คือ หากผ่านโปรไปแล้ว การทำงานในองค์กรใดองค์กรหนึ่งจำเป็นจะต้องมีความอินกับวัฒนธรรมองค์กรหากต้องการจะเติบโตไปยาวๆ คนที่เข้ากับวัฒนธรรมนั้นย่อมมีแนวโน้มจะโตได้ไวมากกว่า

                ทั้ง 5 เคล็ดลับนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับการผ่านโปรอย่างมีประสิทธิภาพที่ไม่ว่าใครที่กำลังอยู่ในช่วงทดลองงานควรจะลองทำตาม เพื่อการผ่านโปรได้อย่างราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเอง

cr : jobtopgun.com

10 ก.พ. 2565 ดู 1339 ครั้ง

Responsive image

5 เหตุผลทำไมคนทำงานยุค 5G ต้องมีทักษะ Reskill & Upskill!

                เพราะโลก 5G มันหมุนไวในทุกนาที ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่าทุกองค์กรไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ ล้วนต้องอาศัยการปรับตัวทั้งนั้นเพื่อให้อยู่รอดกัน เช่นเดียวกันกับคนทำงานทุกคน ที่ต้องมีทักษะ Reskill และ Upskill สองอันนี้ควบคู่กันไป เพราะในอนาคต หากฝีมือการทำงานเราไม่มีการพัฒนา แน่นอนว่าสักวันจะต้องถูกแย่งงาน หรือถูกแทนที่ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ บทความนี้จะชี้ให้เห็น 5 เหตุผลทำไมคนยุค 5G ต้องมี 2 ทักษะนี้ ซึ่งทักษะแรก คือ การพัฒนาทักษะตัวเองจากทักษะเดิมที่มี เช่น เรียนรู้เทคโนโลยีเพิ่มเติม ส่วน Reskill คือ การสร้างทักษะใหม่เพื่อไปใช้กับบริบทอื่นของตำแหน่งงานเพื่อตอบโจทย์การทำงานยุคใหม่นั่นเอง

1.ตอบโจทย์เทรนด์อนาคต

                เนื่องจากมีหลายๆสำนักได้คาดการณ์ไว้ว่าอนาคตจะมีการโยกย้าย หรือมีงานอื่นๆเข้ามาทดแทนมากถึง 75 ล้านตำแหน่งภายในอีก 1-2 ปีข้างหน้า ประกอบกับมีการคาดไว้ว่าจะมีเทคโนโลยีและดิจิตอลเข้ามาขับเคลื่อนการในโลกแห่งการทำงานที่เกือบจะ 100%  รู้แบบนี้ หากไม่มี 2 ทักษะที่ว่า คุณก็อาจจะไม่ได้ไปต่อก็ได้นะคะ

2.พนักงานที่มีคุณค่าใครๆต้องการตัว

                หากอยากเป็นพนักงานทรงคุณค่าที่ใครๆต่างต้องการตัวและรู้เท่าทันโลกนั้น การ Upskill และ Reskill จึงเป็นอาวุธสำคัญที่จะต้องมี เพราะหากคุณพัฒนาตนเองเสมอ พร้อมมีทักษะที่โลก 5G ต้องการ ถึงแม้จะเข้ามาทำงานนานเท่าไหร่ก็ตามก็ยังสามารถนำพาองค์กรไปข้างหน้าได้

3.ก้าวไปล้ำหน้าคู่แข่ง

                เพราะอุตสาหกรรมมักจะมีกลยุทธ์ในการทำธุรกิจที่น่าตื่นตาตื่นใจ รวมไปถึงการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ลองจินตนาการว่าหากองค์กรของเราถูกขับเคลื่อนด้วยพนักงานที่มีศักยภาพจากการ Reskill และ Upskill ตัวเองแล้วสามารถพัฒนาองค์กรให้ขับเคลื่อนไปได้ไวล้ำหน้าคู่แข่งอีกด้วย

4.ค้นพบความสามารถใหม่ๆ

                เพราะการ Reskill และ Upskill จะช่วยให้พนักงานแต่ละคนได้ความรู้ใหม่ๆติดตัว และมีโอกาสค้นพบความสามารถใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ และสามารถทำประโยชน์ให้องค์กรได้มากกว่าเดิมโดยที่บริษัทไม่ต้องออกค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานหลายๆคน แต่มีเพียงพนักงานคนเดิมที่ได้ทักษะใหม่ๆติดตัวนั่นเอง

5.ยกระดับฐานเงินเดือน

                ปัจจุบันหลายองค์กรทั่วโลกเปิดกว้างเรื่องการพนักงานที่แม้ทำงานไม่ตรงกับสายงานที่เรียนมา แต่ได้ใช้ทักษะ Reskill และ Upskill การทำงานที่นอกเหนือจากสิ่งเราเรียนจบมาก็เป็นเรื่องง่าย เพราะจะมีการพัฒนาและหมั่นปรับปรุงทักษะอยู่เสมอและยังมีโอกาสสามารถยกระดับฐานเงินเดือนได้อีกด้วย

                ดังนั้น หากอยากจะอยู่รอดในยุค 5G ที่เทคโนโลยีเป็นบทบาทสำคัญนั้น คนทำงานทุกคนต้องรีบ Reskill และ Upskill กันเถอะค่ะ

cr : jobtopgun.com

26 ม.ค. 2565 ดู 1526 ครั้ง

Responsive image

5 วิธีจัดการงานแบบมือโปรอย่างไรไม่ให้งานล้นมือ

                ไหนใครเคยประสบปัญหาทำงานไม่ทันบ้างคะ? รับรองว่ามนุษย์เงินเดือนอาจจะเคยเจอกับปัญหานี้บ่อยๆ จนอาจทำให้กลับบ้านดึกๆดื่นๆ หรือต้องทำ OT กันให้วุ่นวายจนมีเวลาพักผ่อนไม่เพียงพอ ดังนั้น บทความนี้จะมาบอกถึงวิธีการจัดการงานแบบมือโปรอย่างไรไม่ให้งานล้นมือ ซึ่งมี 5 วิธีให้ทำตามกันดังนี้ค่ะ

1.เรียงลำดับความสำคัญ

                การเรียงลำดับความสำคัญของงานก่อน หลัง มักจะเป็นอีกวิธีที่จะช่วยให้การเคลียร์งานเป็นไปได้อย่างง่ายขึ้น เพราะเมื่อคุณมีงานที่ล้นมือ ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนก่อนดี วิธีเรียงลำดับความสำคัญจึงเป็นอีกทางที่จะช่วยให้คุณเคลียร์งานได้เสร็จตามลำดับก่อน หลังและไม่ลนอีกต่อไป

2.ทำ To-do-list 

                ต่อจากข้อแรกที่บอกไว้เรื่องการเรียงลำดับความสำคัญของงาน สิ่งที่ควรทำต่อคือ การทำ To-do-list โดยละเอียดว่าแต่ละงานมีขั้นตอนต้องทำงานส่วนไหนบ้าง ซึ่งการเขียน To-do-list ก็จะเป็นการเคลียร์งานในแต่ละวันให้เสร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

3.ตั้งเป้าหมายในแต่ละวัน

                นอกจากนี้ การตั้งเป้าหมายการเคลียร์งานในแต่ละวัน ก็จะเป็นการทำให้บรรยากาศในการทำงานของตัวเองไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เพราะมีเป้าหมายในแต่ละวันกำหนดไว้นั่นเอง โดยการตั้งเป้าหมายในแต่ละวันควรเป็นอะไรที่อิงพื้นฐานความเป็นไปได้ หรือ งานไหนที่เริ่มลงมือทำไปแล้วใกล้เสร็จ อาจจะตั้งเป้าหมายในแต่ละวันได้ว่าอยากจะมีภารกิจในการเคลียร์งานให้เสร็จจำนวนเท่าไหร่

4.รักษา life-balance ด้วย

                หากเราเคลียร์งานไม่เสร็จแล้วแบกมาทำต่อที่บ้านบ่อยๆจนเป็นเรื่องปกติ อาจทำให้องค์กรคิดว่าคุณบริหารจัดการเวลาทำงานได้ไม่ดี เพราะชั่วโมงทำงานก็ควรจะเคลียร์งานให้เสร็จ ไม่ควรจะแบกเอางานมาทำต่อที่บ้านจนทำให้ Work and Life Balance เสียไปนั่นเอง

5.ทำทันที

                คาถาที่จะทำให้การเคลียร์งานเสร็จได้ไวก็คือการ “ทำทันที” เนื่องจาก สาเหตุที่ทำให้พนักงานมีงานล้นมือ ก็คือ การผัดวันประกันพรุ่งนั่นเอง ดังนั้น การปั่นงานใน last minute และการเลื่อน deadline ไปเรื่อยๆจะไม่เกิดขึ้นหากเราปรับทัศนคติในการทำงานทีต้องทำงานชิ้นนั้นทันที เพื่อเตรียมตัวรับงานหรือความท้าทายใหม่ๆที่จะตามมานั่นเอง

                สำหรับใครที่งานล้นมือ ลองนำเอา 5 เทคนิคนี้ไปใช้ รับรองว่าจะช่วยให้คุณบริหารจัดการการทำงานได้อย่างดีขึ้นและงานเสร็จตามเป้าหมายที่ตั้งใจได้อย่างแน่นอน

cr : jobtopgun.com

25 ม.ค. 2565 ดู 1374 ครั้ง

บทความทั้งหมด

  Banner :: แบนเนอร์


  Link