กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


นโยบายและแผน

1. แผนปฏิบัตราชการ 2563

ประกาศ/คำสั่ง

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสัง เพื่อพัฒนาชายแดนใต้ฯ 2564
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดอัตรเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อโรคไวรัส COVID-19
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียนเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิมส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2557
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสโมรสรนักศึกษา 2562
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา 2562
9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศเรืองปฏิทินการดำเนินงานการจัดตั้งพรรค การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา 2562
10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดตั้งพรรคนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2562
11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562
12. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการขอใช้สถานที่และหอประชุมของมหาวิทยาลัย 2559
13. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา 2561
14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2561
15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ธรรมนูญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562
16. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ธรรมนูญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2561
17. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 2557
18. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและอัตราค่าประกันอุบัติเหตุ 2557
19. ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2562
20. ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
21. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเกียรติยศในวันราชภัฏ 2556
22. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา 2553
23. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 2562
24. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 2558
25. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษา 2560
26. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (2560)
27. สรุปแนวปฏิบัติที่ดี (การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

ระเบียบและข้อบังคับมหาวิทยาลัย

  Link