กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  ประกาศ/คำสั่ง


1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ปฏิทินการดำเนินงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
2 ประกาศมนโยบายและมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปี 2566
3 2566-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอบรมอาชีพระยะสั้น ของนักศึกษาปาคปกติ ระดับปริญญาตรี 2566
4 2566-ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมความดี(จิตอาสา) ของนักศึกษามรย. ระดับปริญญาตรี 2566
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 2566
6 ประกาศ เรื่อง แนวทางการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา สำหรับนักศึกษารหัส 61 62 (ภาคปกติ) และรหัส 64 (เทียบโอน)
7 แผนปฏิบัตราชการ 2565
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง จัดตั้งชมรมนักศึกษาภาคปกติ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2564
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษาภายใต้สถารณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 2564
10 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดอัตรเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื่อโรคไวรัส COVID-19
11 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการคุ้มครองอุบัติเหตุจากกองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
12 แผนปฏิบัตราชการ 2564
13 แผนปฏิบัตราชการ 2563
14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสัง เพื่อพัฒนาชายแดนใต้ฯ 2564
15 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเรียนเสริมอาชีพหลักสูตรระยะสั้น
16 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิมส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2557
17 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง นายกสโมรสรนักศึกษา 2562
18 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารนักศึกษา 2562
19 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศเรืองปฏิทินการดำเนินงานการจัดตั้งพรรค การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา 2562
20 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดตั้งพรรคนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2562
21 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562
22 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการขอใช้สถานที่และหอประชุมของมหาวิทยาลัย 2559
23 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา 2561
24 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ 2561
25 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561
26 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ธรรมนูญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562
27 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ธรรมนูญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2561
28 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ 2557
29 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและอัตราค่าประกันอุบัติเหตุ 2557
30 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ 2562
31 ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
32 ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา 2557
33 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเกียรติยศในวันราชภัฏ 2556
34 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา 2553
35 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 2562
36 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 2558
37 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษา 2560
38 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (2560)
39 สรุปแนวปฏิบัติที่ดี (การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

  Link