กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

  เกี่ยวกับหน่วยงาน


ประวัติความเป็นมา

กองพัฒนานักศึกษา เดิมมีฐานะเป็นฝ่ายกิจการนักศึกษาในวิทยาลัยครูยะลา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2518 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 วิทยาลัยครูได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติให้สามารถผลิตครูได้ถึงระดับปริญญาตรี และได้มีประกาศการแบ่งส่วนราชการในวิทยาลัยครูใหม่ โดยได้รับยกฐานะเป็นสำนักกิจการนักศึกษา มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่าย คือ

1. ฝ่ายเลขานุการ
2. ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
3. ฝ่ายแนะแนวนักศึกษา
4. ฝ่ายพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา

วันที่ 27 ธันวาคม 2542 สถาบันราชภัฏยะลาได้มีประกาศเรื่องโครงการสร้างการบริหารงานในสถาบันราชภัฏยะลา เพื่อให้การบริหารและการดำเนินกิจการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีระบบ มีความคล่องตัวและสามารถรองรับภารกิจของสถาบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนของสำนักกิจการนักศึกษาได้แบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ดังนี้

1. สำนักงานเลขานุการ
2. กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษา
3. กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา
4. กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา
5. กลุ่มงานแนะแนวสนเทศ

วันที่ 6 พฤษภาคม 2548 มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักกิจการนักศึกษาเป็น กองพัฒนานักศึกษา มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยฝ่ายต่าง ๆ 4 ฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา
2. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา
3. ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา
4. ฝ่ายแนะแนวและบริการอาชีพ

มหาวิทยาลัยได้มีประกาศ เรื่อง การจัดการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2549 ทำให้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างประกอบด้วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. งานบริหารทั่วไป
2. งานพัฒนานักศึกษา
3. งานสวัสดิการนักศึกษา
4. งานแนะแนว

ปรัชญา

พัฒนานักศึกษา ส่งเสริมกิจกรรม นำจิตอาสา

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านกิจกรรม จัดสวัสดิการและบริการ มุ่งพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์

พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้นักศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยต่อตนเอง มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ
2. ส่งเสริมและพัฒนาอัตลักษณ์ให้แก่นักศึกษา มีจิตอาสา
3. จัดบริการสวัสดิการแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ทุนการศึกษา หอพักนักศึกษา บริการให้คำปรึกษาแนะแนวอาชีพ กองทุนสวัสดิภาพและกิจกรรมนักศึกษา คลินิกสุขภาพ การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองเกิน และศูนย์บริการนักศึกษาผู้พิการ เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตอยู่ในมหาวิทยาลัยอย่างมีสุขภาวะที่ดี
4. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ร่วมกับท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ จิตอาสา สู้งาน มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม
2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รวมทั้งเป็นผู้มีทักษะในการนำผู้อื่น และเป็นผู้ร่วมงานที่ดี
3. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และสมบูรณ์ทั้งกายและจิตใจ

โครงสร้างการบริหาร

Responsive image

ระเบียบข้อบังคับ แนวปฏิบัติ

 1. สรุปแนวปฏิบัติที่ดี (การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมบัณฑิต เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ (2560)
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการแต่งกายชุดกิจกรรมนักศึกษา (2560)
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา (2558)
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การกำหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา
 6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเกียรติยศในวันราชภัฏ
 7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้อาคารเอนกประสงค์ (โรงยิมส์) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 8. ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการศึกษา
 9. ประกาศกองพัฒนานักศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557
 10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง กำหนดอัตราเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุและอัตราค่าประกันอุบัติเหตุ
 11. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาผู้ประสบภัยอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
 12. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ธรรมนูญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2561 
 13. ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561
 14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การบริหารจัดการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
 15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกีฬา
 16. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการขอใช้สถานที่และหอประชุมของมหาวิทยาลัย new
 17. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ระเบียบหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562 new
 18. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 2562 (ฉบับแก้ไข) new
 19. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ธรรมนูญนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2562 new
 20. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ new
 21. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดตั้งพรรคนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา new
 22. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ประกาศเรืองปฏิทินการดำเนินงานกิจกรรม new
 23. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารนักศึกษา new
 24. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้ดำรงตำแหน่งนายกสโมรสรนักศึกษา new

บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

Responsive image

ผศ.ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและมวลชนสัมพันธ์

-

bunsit.c@yru.ac.th

Responsive image

ผศ.ดร.เพ็ญนภา เกื้อเกตุ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

14001

pennapa.k@yru.ac.th

Responsive image

นายอรุณ หนูสอน

หัวหน้างานบริหารทั่วไป

14000

arunnu60@gmail.com

Responsive image

นายแวยูฮัน หะยีแวนาแว

รักษาการหัวหน้างนาพัฒนานักศึกษา

14000

Waejuhan.h@yru.ac.th

Responsive image

นายสุรศักดิ์ เหมือนเมือง

รักษาการหัวหน้างานสวัสดิการนักศึกษา

14400

surasak.m@yru.ac.th

Responsive image

นางสาวจีราพร จินดาดวง

รักษาการหัวหน้างานแนะแนว

14200

jeraporn.p@yru.ac.th

Responsive image

นางสาวสุไรนี มูซอ

นักวิชาการศึกษา

14200

suraini.m@yru.ac.th

Responsive image

นางจีระภา บุญเกตุ

นักวิชาการศึกษา

14300

jerapa.t@yru.ac.th

Responsive image

นายมูฮัมหมัด อาลี

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

14200

dtacshop1@hotmail.com

Responsive image

นายวัฒน์ บุญเกตุ

นักวิชาการศึกษา

14300

wat.b@yru.ac.th

Responsive image

นางสาวซีย๊ะ แมเลาะ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

14000

seyah.m@yru.ac.th

Responsive image

นางสาวการีมะห์ มูซอ

นักสุขศึกษา

14400

karimah.m@yru.ac.th

Responsive image

นายสุไฮมี ลือโบะ

นักวิชาการศึกษา

14000

suhaimee.l@yru.ac.th

Responsive image

นายอานัส เบ็ญฮาวัน

นักวิชาการศึกษา

14000

anas.b@yru.ac.th

Responsive image

นายลุกมัน เส็งหลี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

14200

lukman.s@yru.ac.th

  Banner :: แบนเนอร์


  Link